Search by tag: %e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Lit กับ Lighted แตกต่างกันอย่างไร

Written on June 5, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Lit กับ Lighted แตกต่างกันอย่างไร Lighted (ไลทิด) adj. “มีแสงสว่าง ติดไฟ” เป็นคุณศัพท์มาจากกริยา light “ทำให้สว่าง” Lit (ลิท) a...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Tend กับ Trend ต่างกันอย่างไร

Written on June 2, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Tend กับ Trend ต่างกันอย่างไร Tend (เท็นด) v. “มีแนวโน้มไปในทางใดทางหนึ่ง” Trend (ทเร็นด) “มีแนวโน้มไปในทางใดทางหนึ่ง�...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Link กับ Link Together ต่างกันอย่างไร

Written on June 1, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Link กับ Link Together ต่างกันอย่างไร Link (ลิงค) v. “เชื่อมเข้าด้วยกัน” Together (ทูเกเฑอะ) adv. “ด้วยกัน” ฟุ่มเฟือย ควรละไว้ ไม่�...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Likeness Liking Likes

Written on June 1, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Likeness Liking Likes Likeness (ไลค-นิซ) n. “ความเหมือนกัน” มาจากคุณศัพท์ like “คล้ายเหมือน” Liking (ไลค-อิง) n. “ความชอบ” มาจากกริยา like �...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง At กับ in ต่างกันอย่างไร

Written on May 31, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง At กับ in ต่างกันอย่างไร At (แอ็ท) prep. “ใน ที่” ใช้กับสถานที่เล็ก เช่น ตำบล อำเภอ จังหวัด In (อิน) Prep. “ใน ที่” ใช้กับ�...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง At About กับ About ต่างกันอย่างไร

Written on May 31, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง At About กับ About ต่างกันอย่างไร About (เออะเบาท) prep. “ประมาณ” at (แอ็ท) prep. “ที่” ไม่ใช้ร่วมกับ about ผิด : Call me at about five o’clock. ถูก : Call me ab...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ASSURE กับ INSURE ต่างกันอย่างไร

Written on May 31, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ASSURE กับ INSURE ต่างกันอย่างไร Assure (เออะชูเออะ) v. “ประกัน” ภาษาธุรกิจการค้า ใช้สำหรับประกันชีวิต Insure (อินชุเออะ) v. ...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ คำว่า At any rate และ At any price และ At any cost ต่างกันอย่างไร

Written on May 30, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ คำว่า At any rate และ At any price และ At any cost ต่างกันอย่างไร At any rate (แอ็ท เอนิ เรท) At any price (แอ็ท เอนิ พไรซ) At any cost (แอ็ท เอนิ คอซท) Prep. “จะอย่าง�...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ คำว่า Astray กับ Estray ต่างกันอย่างไร

Written on May 30, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ คำว่า Astray กับ Estray ต่างกันอย่างไร Astray (เออะซทเร) adv., adj. “หลงทาง” ใช้กับคน หมายถึง คนที่หลงทางผิด หรือ คนมีเวร ใช้กับสั�...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ คำว่า As though กับ As if และ Like ต่างกันอย่างไร

Written on May 30, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ คำว่า As though กับ As if และ Like ต่างกันอย่างไร ถ้าในประโยคหน้าเป็นปัจจุบัน ประโยคหลังเป็นปัจจุบัน สิ่งนั้นอาจเกิดขึ้�...

Continue reading
© Copyright 2020