เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Link กับ Link Together ต่างกันอย่างไร

Link (ลิงค) v. “เชื่อมเข้าด้วยกัน”

Together (ทูเกเฑอะ) adv. “ด้วยกัน” ฟุ่มเฟือย ควรละไว้ ไม่ควรนำมาใช้ร่วมกับ Link

เช่น

ผิด : Two provinces are linked together by the rice field.

ถูก : Two provinces are linked by the rice field.

ทุ่งนาเชื่อมระหว่างสองจังหวัด