เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Likeness Liking Likes

Likeness (ไลค-นิซ) n. “ความเหมือนกัน” มาจากคุณศัพท์ like “คล้ายเหมือน”

Liking (ไลค-อิง) n. “ความชอบ” มาจากกริยา like “ชอบ”

I see no likeness between these two problems.

ฉันยังมองไม่เห็นความเหมือนกัน ระหว่างปัญหาสองข้อนี้

Liking n “ความชอบ” มาจากกริยา like “ชอบ”

My sister has no liking for study.

น้องสาวฉันไม่ชอบการเรียน

Likes (ไลคซ) n. “สิ่งที่คนเราชอบ” เป็นพหูพจน์ ตรงข้ามกับ dislikes n. “สิ่งที่คนเราเกลียด”

Hight-class restaurants aren’t for the likes of us.

ภัตตาคารชั้นสูง ไม่มีสิ่งที่เราชอบ