เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง At กับ in ต่างกันอย่างไร

At (แอ็ท) prep. “ใน ที่” ใช้กับสถานที่เล็ก เช่น ตำบล อำเภอ จังหวัด

In (อิน) Prep. “ใน ที่” ใช้กับสถานที่ใหญ่ เช่น เมือง ประเทศ

เช่น

I was born at Tambol Donsak.

ผมเกิดตำบลดอนสัก

My father is a teacher in Bangkok.

พ่อผมเป็นครูในกรุงเทพฯ

at, in ใช้ในประโยคเดียวกัน at ใช้กับสถานที่เล็ก in ใช้กับสถานที่ใหญ่กว่า

เช่น

My house is located at Bangsue in Bangkok.

บ้านผมตั้งอยู่ที่บางซื่อ ใน ก.ท.ม.

Most of the separatists live at the South-border in Thailand.

ส่วนมากโจรแยกดินแดน อาศัยตามชายแดนภาคใต้ในประเทศไทย

in ใช้กับเวลาที่ยาวนาน เช่น เดือน ปี ศตวรรษ

at ใช้กับเวลาสั้น เช่น กี่นาฬิกา

This happened at 10 a.m. on Sunday in December in 1993.

เรื่องนี้ได้บังเกิดขึ้นตอนสี่โมงเช้า วันอาทิตย์ เดือนธันวาคม ปี 1993.