เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง At About กับ About ต่างกันอย่างไร

About (เออะเบาท) prep. “ประมาณ”

at (แอ็ท) prep. “ที่” ไม่ใช้ร่วมกับ about

ผิด : Call me at about five o’clock.

ถูก : Call me about five o’clock.

โทรศัพท์ถึงผมประมาณห้าโมง

ผิด : It is about six o’clock.

ถูก : It is six o’clock.

เวลาหกนาฬิกา