เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ASSURE กับ INSURE ต่างกันอย่างไร

Assure (เออะชูเออะ) v. “ประกัน” ภาษาธุรกิจการค้า ใช้สำหรับประกันชีวิต

Insure (อินชุเออะ) v. “ประกัน” ใช้สำหรบประกันไฟ โจรผู้ร้ายและข้าวของที่มีค่าอื่นๆ แต่ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ใช้สำหรับประกันชีวิต

เช่น

A transport company insures its ships and cargoes against loss at sea.

บริษัทขนส่ง ได้ประกันเรือและสินค้า ไม่ให้เสียหายกลางทะเล

She insured her life with a life insurance company.

เธอได้ประกันชีวิตไว้กับ บริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง

Assure, ensure, make sure
“มั่นใจ ทำให้มั่นใจ” ใช้แทนกันได้

เช่น

I can’t ensure (assure, make sure)

she will love you.

ผมไม่มั่นใจเลยว่าเธอจะรักคุณ

She can’t assure that she will be there.

เธอไม่มั่นใจเลยว่า เธอจะอยู่ที่นั่น