เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Tend กับ Trend ต่างกันอย่างไร

Tend (เท็นด) v. “มีแนวโน้มไปในทางใดทางหนึ่ง”

Trend (ทเร็นด) “มีแนวโน้มไปในทางใดทางหนึ่ง”

จะเห็นว่าความหมายเหมือนกัน ซึ่งเราสามารถใช้แทนกันได้ ในกรณีที่ความหมายเช่นเดียวกัน

เช่น

My interest rates tend downward.

อัตรารายได้ของผม มีแนวโน้มจะลดลง

Rice price trends upward before a general election.

ราคาข้าวมีแนวโน้มสูงขึ้น ก่อนการเลือกตั้งทั่วไป

Trend ชอบใช้เป็นนาม มากกว่ากริยา

Trend n. “แนวโน้ม”

เช่น

The trend of modern people’s thought is away from Buddhism.

แนวโน้มทางความคิดของคนรุ่นใหม่ จะห่างเหินไปจากพุทธศาสนา

Trend n. “แนว” ใช้กับฝั่งทะเล แม่น้ำและถนน

เช่น

The trend of the coastline is toward the south.

แนวฝั่งทะเล พุ่งไปทางทิศใต้