เรียนภาษาอังกฤษ คำว่า As though กับ As if และ Like ต่างกันอย่างไร

ถ้าในประโยคหน้าเป็นปัจจุบัน ประโยคหลังเป็นปัจจุบัน สิ่งนั้นอาจเกิดขึ้นได้

ถ้าประโยคหน้าเป็นปัจจุบัน ประโยคหลังเป็นอดีต สิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่ได้

As though (แอ็ซ โฑ) “ประหนึ่งว่า” ใช้น้อย ตามด้วยประโยค

As if (แอ็ซ อิฟ) “ประหนึ่งว่า” ใช้มาก ตามด้วยประโยค ห้ามตามด้วยวลี

like (ไลค) “ประหนึ่งว่า” ใช้มาก ตามด้วยวลี

1. It looks as if it is going to rain.

2. It looks as if it were going to rain.
ดูประหนึ่งว่าฝนจะตก

(ประโยค 1 บางทีฝนจะตก ประโยค 2 ฝนจะไม่ตก)

She behaves as though she owned the shop.

She behaves as if she owned the shop.

She behaves like the shop-owner.

หล่อนทำตัวประหนึ่งว่า เป็นเจ้าของร้าน