เรียนภาษาอังกฤษ คำว่า At any rate และ At any price และ At any cost ต่างกันอย่างไร

At any rate (แอ็ท เอนิ เรท)

At any price (แอ็ท เอนิ พไรซ)

At any cost (แอ็ท เอนิ คอซท)

Prep. “จะอย่างไรก็ตาม” ความหมายเดิม “แต่ละราคา” เมื่อถูกนำด้วย any ทำให้เกิดสำนวนใหม่

เช่น

I have to give her a message at any rate.

จะอย่างไรก็ตาม ผมต้องแจ้งข่าวให้หล่อนทราบ

I must complete my B.A. degree at any price.

จะอย่างไรก็ตาม ผมจะต้องเรียนให้จบปริญญาตรี

We must drive across the rain at any cost.

จะอย่างไรก็ตาม เราต้องขับผ่าสายฝน

เมื่อถูกนำโดยคุณศัพท์ rate, price, cost จะไม่เกิดสำนวน

เช่น

She sold her land at very high price.

เธอขายที่ดินในราคาสูงมาก