Archive for: February 2014

เรียนภาษาอังกฤษ จาก แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรื่อง Need, ought to, used to, dare, might, must, may, should, would, will, shall, should, can, could

Written on February 24, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ จาก แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรื่อง Need, ought to, used to, dare, might, must, may, should, would, will, shall, should, can, could แบบฝึกหัดตอนที่ 1 Change these sentences to (จงเปลี่ยนประโยค�...

Continue reading

Benchmark (yardstick)

Written on February 20, 2014 in Uncategorized

Benchmark (yardstick) 1) มาตรฐานไว้ใช้เปรียบเทียบ 2) (ศัพท์การตลาด, การโฆษณา) การวัดปัจจัยแบบแปรผัน (เช่น การรู้จักสินค้ายี่ห้อนั้นๆ) ก่อนและห�...

Continue reading

Below the line advertising

Written on February 20, 2014 in Uncategorized

Below the line advertising การส่งเสริมการขายซึ่งใช้วิธีการอื่นๆ นอกจากการโฆษณาสื่อสารมวลชน เช่น การขายตรง, การลดราคาพิเศษ, การลดราคา ณ จุดขา�...

Continue reading

Behaviourism

Written on February 20, 2014 in Uncategorized

Behaviourism ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งเสนอโดยนักจิตวิทยาอเมริกัน JB Watson ในปี 1913 เขาเชื่อว่าเราจะศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์อย่างภร�...

Continue reading

Bargaining

Written on February 20, 2014 in Uncategorized

Bargaining 1) การเจรจาต่อรองระหว่าง 2 ฝ่าย เช่น ลูกจ้างกับนายจ้าง 2) การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 3) คนที่มีผลประโยชน์ต่างกัน ต่างพยา�...

Continue reading

Bar chart

Written on February 20, 2014 in Uncategorized

Bar chart การแสดงข้อมูลโดยใช้สถิติเป็นรูปแท่งเพื่อการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษเรื่อง การใช้ Dare

Written on February 18, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษเรื่อง การใช้ Dare Dare แปลว่า “กล้า, ท้า” เป็นกริยา Anomalous Verb ที่มีคติเช่นเดียวกับ Need นั่นคือจะใช้อย่างกริยาแท้ (Finite Verb) ก็ไ...

Continue reading
© Copyright 2020