Below the line advertising การส่งเสริมการขายซึ่งใช้วิธีการอื่นๆ นอกจากการโฆษณาสื่อสารมวลชน เช่น การขายตรง, การลดราคาพิเศษ, การลดราคา ณ จุดขายเป็นจุดๆ ฯลฯ