Benchmark (yardstick) 1) มาตรฐานไว้ใช้เปรียบเทียบ 2) (ศัพท์การตลาด, การโฆษณา) การวัดปัจจัยแบบแปรผัน (เช่น การรู้จักสินค้ายี่ห้อนั้นๆ) ก่อนและหลังการรณรงค์โฆษณา เพื่อวัดประสิทธิภาพการรณรงค์ให้ผู้บริโภคซื้อสินค้านั้นๆ