เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Ought to

Ought to แปลว่า “ควรจะ” เป็นกริยาช่วยอย่างเดียว และมีรูปเดียว (ไม่มีรูป Past) แต่ถ้าต้องการจะใช้ Past ต้องตามด้วย Perfect Infinitive (คือ Ought + to have + Verb ช่อง 3) อนึ่ง Ought to จะใช้ Should (ที่แปลว่า “ควรจะ) แทนก็ได้ แต่ความหมายของคำว่า “ควรจะ” อ่อนกว่านิดหน่อย ซึ่งมีรายละเอียดของการใช้ ดังนี้ :

1) ใช้แสดงถึงการกระทำอันเป็นหน้าที่หรือสมควรที่จะกระทำ เช่น :

You ought to start your job at once. (Present)

คุณควรจะเริ่มงานของคุณเดี๋ยวนี้ได้แล้ว

You ought to have told me that yesterday. (Past)

คุณควรจะได้บอกเรื่องนั้นให้ผมทราบแต่เมื่อวานนี้

He ought to have come here last night. (Past)

เขาควรจะได้มาถึงที่นี่เมื่อคืนที่ผ่านมา

2) ใช้แสดงความคาดคะเนว่า น่าจะเป็นเช่นนั้นๆ ได้ เช่น :
Amito left Bangkok at noon; he ought to be in Tokyo by now.

อามิโต๊ะออกจากกรุงเทพฯเวลาเที่ยง ตอนนี้เขาควรจะถึงโรเกียวเรียบร้อยแล้ว

Our team ought to win the match for today.

ทีมของเราควรจะชนะการแข่งขันสำหรับวันนี้

This ought to be what he means.

นี้ควรจะเป็นสิ่งที่เขาหมายถึง

3) เมื่อทำเป็นประโยคคำถามหรือปฏิเสธให้เอา ought ขึ้นไปไว้ต้นประโยคและหรือเติม not ลงข้างหลัง ought ได้เช่น :
He ought to forgive me for my fault.
เขาควรจะให้อภัยผมสำเร็จความผิดของผม

Ought he to forgive me for my fault?

เขาควรจะให้อภัยผมหรือสำหรับความผิดของผม?
He ought not to smoke a cigarette in a bus.
เขาไม่ควรจะสูบบุหรี่บนรถประจำทาง

Ought he to oppose to having the meeting tomorrow?

เขาควรหรือที่จะคัดค้านประชุมวันพรุ่งนี้?