เรียนภาษาอังกฤษเรื่อง การใช้ Dare

Dare แปลว่า “กล้า, ท้า” เป็นกริยา Anomalous Verb ที่มีคติเช่นเดียวกับ Need นั่นคือจะใช้อย่างกริยาแท้ (Finite Verb) ก็ได้หรือจะใช้อย่างกริยาช่วย (Helping Verb) ก็ได้ ซึ่งมีรายละเอียดการใช้ดังต่อไปนี้ :…

ก. ใช้อย่างกริยาแท้มีหลักดังนี้
1) Dare ที่ใช้อย่างกริยาแท้ กริยาตัวอื่นที่ตามหลังต้องเป็นรูป Infinitive With “to” และตัวกริยา dare นั้นหากประธานเป็นเอกพจน์ ปัจจุบันกาลต้องเติม s หรือ เติม ed เมื่อเป็นอดีตกาล เช่น

I dare to swim across this river.

ผมกล้าว่ายข้ามแม่น้ำสายนี้ได้

They dare us to fight them.

พวกเขาท้าทายพวกเราให้ต่อสู้กับเขา

She dares to swim across the Chao Praya River.
หล่อนกล้าที่จะว่ายข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

It dares to run there in time.
มันกล้าที่จะวิ่งไปที่นั่นให้ทันเวลา

2) Dare ที่นำมาใช้อย่างกริยาแท้ เมื่อต้องการทำเป็นคำถามหรือปฏิเสธให้ใช้ Verb to do เข้ามาช่วย เช่นเดียวกับที่ไปช่วยกริยาแท้ตัวอื่นๆ เช่น

บอกเล่า : He dares to work hard every day.
เขากล้าทำงานหนักทุกๆวัน

คำถาม : Does he dare to work hard every day?
เขากล้าทำงานหนักได้ทุกวันหรือ?
ปฏิเสธ : He doesn’t dare to work hard every day?

เขาไม่กล้าที่จะทำงานหนักได้ทุกวัน

ข. ใช้อย่างกริยาช่วยมีหลักดังนี้

1) Dare ใช้อย่างกริยาช่วย กริยาตัวอื่นที่ตามหลังเป็น Infinitive Without “to” และ dare ที่นำมาใช้ตามความหมายนี้ ไม่ต้องเติม s แม้ประธานจะเป็นเอกพจน์ ปัจจุบันกาล เช่น :

Robert dare visit Thailand alone. 
โรเบิร์ทกล้ามาเที่ยวประเทศไทยคนเดียว

We dare walk to school without a bus.

เรากล้าเดินไปโรงเรียนโดยไม่มีรถประจำทาง

Espadas dare box with Payoa.

เอสปาด๊ากล้าชกกับพะเยาว์

2) Dare ที่ใช้อย่างกริยาช่วย เมื่อทำเป็นประโยชน์คำถามหรือปฏิเสธให้เอา dare ขึ้นไปไว้ต้นประโยคได้เลย โดยไม่ต้องลังเลใจอะไรทั้งนั้น เช่น
บอกเล่า : That boy dare go to be near a snake.

เด็กคนนั้นกล้าเข้าไปใกล้งูได้

คำถาม : Dare that boy go to be near a snake?
เด็กคนนั้นกล้าเข้าไปใกล้งูได้หรือ?
ปฏิเสธ : That boy daren’t go to be near a snake.
เด็กคนนั้นไม่กล้าไปใกล้งูหรอก