เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Used to

Used to แปลว่า “เคย” มีรูปเป็น Past Tense เพียงรูปเดี่ยว จะนำ Used to มาใช้ก็ต่อเมื่อกล่าวถึงการกระทำที่เป็นปกตินิสัยอยู่ชั่วระยะหนึ่งในอดีต แต่ปัจจุบันการกรทำที่กล่าวถึงนั้นมิได้กระทำหรือเกิดขึ้นอีกแล้วเพราะฉะนั้น used to จึงต้องใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เป็นอดีตเสมอ ซึ่งมีรายละเอียดของการใช้ดังต่อไปนี้:
1) ใช้ used to + Verb 1 เสมอ เมื่อกล่าวถึงการกระทำที่เคยทำในอดีต เช่น :
Jone used to come here very often when he was young.

โจนเคยมาที่นี่เป็นประจำเมื่อตอนเขาเป็นเด็ก

There used to be a cinema in this street last year.

เคยมีหนังมาฉายที่ถนนสายนี้เมื่อปีที่แล้ว

2) Used to เมื่อต้องการทำเป็นประโยคปฏิเสธ ให้ใช้ did not use to, never used to, หรือ used not to + Verb 1 ได้ทั้งนั้น เช่น:
She did not use to drink whisky so much.
หล่อนไม่เคยดื่มเหล้ามากเลย

(Did not use to ส่วนมากนิยมใช้เมื่อเป็นภาษาพูด)

We used not to come late to school.

พวกเราไม่เคยมาโรงเรียนสายเลย

He never used to get up late. เขาไม่เคยตื่นสาย

3) used to เมื่อทำเป็นคำถามจะใช้ Did เข้ามาช่วยก็ได้ (ส่วนมากนิยมเมื่อเป็นภาษาพูดมากกว่า) หรือจะเอา Used ขึ้นไปไว้ต้นประโยคก็ได้ เช่น:

บอกเล่า : Amporn used to play badminton.
อำพรเคยเล่นแบดมินตัน

คำถาม : Did Amporn use to play badminton?

หรือ : Didn’t Amporn use to play badminton?

หรือ : Used Amporn to play badminton?

อำพรเคยเล่นแบดมินต้นหรือ?

4) เมื่อพูดถึง used to ก็มักจะพบเห็น is used to, หรือ am (are, get, become) used to เข้ามาแทรกซ้อนก่อให้เกิดความสับสนอยู่เสมอ ถามว่าคำเหล่านี้ใช้ต่างกันอย่างไร?

ตอบ : Used to + Verb ช่อง 1 แปลว่า “เคย” เช่น
Subject + used to + Verb 1 เช่น

I used to live here when I was young.

ผมเคยอยู่ที่นี่เมื่อตอนผมเป็นเด็ก

Is (am, are, get, become) used to + Verb เติม ing หรือ Noun แปลว่า “คุ้นเคย, เคยชิน”

= Subject + is, am, are, get, become + used to + V-ing หรือ Noun เช่น : Robert is used to eating Thai food.

โรเบิร์ทเคยชินกับการทานอาหารไทยเสียแล้ว

She gets used to the hot weather in Bangkok.
หล่อนเคยชินกับอากาศร้อนในกรุงเทพฯแล้ว

I am used to having my lunch at two o’clock in the afternoon.

ผมชินต่อการทานอาหารกลางวันของผมเวลา 14 นาฬิกา ในตอนบ่ายเสียแล้ว

They become used to walking to work.
พวกเขาเคยชินต่อการเดินไปทำงานเสียแล้ว