Archive for: December 2014

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Transformation of Sentences ตอนที่ 1

Written on December 28, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Transformation of Sentences ตอนที่ 1 ถาม : Transformation of Sentences คืออะไร? แบ่งออกเป็นกี่ชนิดอะไรบ้าง? และแต่ละชนิดต่างกันอย่างไร ตอบ : Tr...

Continue reading

แบบฝึกหัด (พร้อมเฉลย) ภาษาอังกฤษ เรื่อง Combination of Sentences

Written on December 27, 2014 in Uncategorized

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรื่อง Combination of Sentences แบบฝึกหัด Combine these sentences into only One Sentence using the word or words given in brackets. 1. I don’t believe him as I know he is a liar. (because of) 2. He cannot go to work because he is ill. (owing to) 3. He had no m...

Continue reading

The Used of Confused Words part 7 (ตอนจบ)

Written on December 15, 2014 in Uncategorized

The Used of Confused Words part 7 (ตอนจบ) 23 Study (v.) แปลว่า “เรียน” หมายถึงเรียนหนังสือ จะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็ได้ หรือจะจบหรือไม่จบก็แล้วแต่ เอา...

Continue reading

The Used of Confused Words part 6

Written on December 14, 2014 in Uncategorized

The Used of Confused Words part 6 17. Arrive (v.) แปลว่า “มาถึง” คำนี้เวลาใช้ต้องมี Preposition in หรือ at ต่อท้ายเสมอ กล่าวคือ ถ้ามาถึงเมืองหลวง, รัฐ, ประเทศ ใช้ arrive in ถ้า�...

Continue reading

The Used of Confused Words part 5

Written on December 12, 2014 in Uncategorized

The Used of Confused Words part 5 14. Kill (v.) แปลว่า “ฆ่า” หมายถึงการฆ่าทั่วๆไปเป็นคำกลางๆ อาจใช้หมายถึงฆ่าคนหรือสัตว์ได้ทั้งนั้น เช่น I killed a lot of hens every morning. ผม�...

Continue reading

The Used of Confused Words part 4

Written on December 11, 2014 in Uncategorized

The Used of Confused Words part 4 8. Pick (เก็บ) ใช้หมายถึงเก็บดอกไม้ ผลไม้มาจากต้นของมัน เช่น I picked up some flowers in the garden. ผมเก็บดอกไม้ที่สวน No one saw me picking up the oranges. ไม่มีใครเ�...

Continue reading

The Used of Confused Words part 3

Written on December 10, 2014 in Uncategorized

The Used of Confused Words part 3 5. been ใช้หมายถึง “ไปและกลับมาแล้ว” เช่น I have been to Hong Kong twice this year. ผมไปฮ่องกงมาแล้ว 2 ครั้งปีนี้ We have been for a walk. เราไปเดินเล่นกลับมาแล...

Continue reading

The Used of Confused Words part 2

Written on December 8, 2014 in Uncategorized

The Used of Confused Words part 2 3. talk (v.) (พูด) ใช้ในความหมายที่เป็นการสนทนา ระหว่างคน 2 คนขึ้นไป และเป็นการพูดแบบธรรมดาไม่ค่อยเป็นการเป็นงานเท่าใดน�...

Continue reading

The Used of Confused Words Part 1 (คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน แต่ใช้ต่างกัน)

Written on December 1, 2014 in Uncategorized

The Used of Confused Words Part 1 ถาม : The Used of Confused Words คืออะไร คำที่ก่อให้เกิดเป็น Confused word ได้แก่คำอะไรบ้าง ตอบ : The Used of confused Words แปลว่า “การเรียนรู้คำที่มีความหม�...

Continue reading
© Copyright 2020