เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Transformation of Sentences ตอนที่ 1

ถาม : Transformation of Sentences คืออะไร? แบ่งออกเป็นกี่ชนิดอะไรบ้าง? และแต่ละชนิดต่างกันอย่างไร

ตอบ : Transformation of Sentence คือ “การเปลี่ยนวิธีการเรียบรียงถ้อยคำในประโยค โดยไม่ทำให้ความหมายเดิมเปลี่ยนแปลง” เรียกข้อความนั้นว่า “เป็นการเปลี่ยนรูปแบบของประโยค (Transformation of Sentence)” แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบประโยคโดยไม่เปลี่ยนชนิดของประโยค

2. การเปลี่ยนรูปแบบประโยคโดยการเปลี่ยนชนิดของประโยคด้วย

1. การเปลี่ยนรูปแบบของประโยคโดยไม่เปลี่ยนชนิดของประโยค
การเปลี่ยนรูปแบบประโยคโดยไม่เปลี่ยนชนิดของประโยคนี้ แบ่งออกเป็นชนิดย่อยๆ ได้อีก 4 ชนิด ตามลักษณะการเปลี่ยน ดังนี้

1.1 เปลี่ยนรูปแบบประโยคตามขั้นของการเปรียบเทียบ
(Comparison) โดยไม่ทำให้ความหมายเปลี่ยนไป มีอยู่ 3 ขั้น คือ

ขั้นปกติ (Positive)

ขั้นกว่า (comparative)

ขั้นสูงสุด (Superlative) เช่น

ขั้นปกติ

No other mountain in the world is as high as Everest.

ไม่มีภูเขาลูกอื่นใดในโลกนี้สูงเท่ากับภูเขาเอฟเวอเรสท์

I don’t love any other person as much as my mother.

ผไม่ได้รักคนอื่นมากเท่ากับแม่ของผม

No other metal is as useful as iron.

ไม่มีโลหะอื่นใดจะมีประโยชน์เท่ากับเหล็ก.

ขั้นกว่า

Everest is higher than any other mountain in the world.

ภูเขาเอฟเวอเรสท์สูงกว่าภูเขาลูกอื่นๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้

I love my mother better than any other person.

ผมรักแม่ของผมมากกว่าคนอื่นๆ

Iron is more useful than any other metal.

เหล็กย่อมมีประโยชน์กว่าโลหะอย่างอื่น

ขั้นสูงสุด

Everest is the highest mountain in the world.

เอฟเวอเรสท์เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลก

I love my mother best.

ผมรักแม่ของผมมากที่สุด

Iron is the most useful of all metals.

เหล็กเป็นโลหะที่มีประโยชน์มากที่สุด

1.2 เปลี่ยนรูปแบบประโยคโดยการใช้คำชนิดหนึ่งแทนคำอีกชนิดหนึ่ง และเมื่อเปลี่ยนแล้วความหมายยังเท่าเดิม (คือไม่เปลี่ยนไป) เช่น

Verb เป็น Noun

เดิม : Though he failed, he was not sorry.

เปลี่ยนแล้ว : In spite of his failure, he was not sorry.

แม้ว่าเขาจะพลาดหวัง เขาก็ไม่เสียใจ

(Fail เป็น Verb, Failure เป็น Noun)

เดิม : That kind of joke does not amuse us.

เปลี่ยนแล้ว : That kind of joke does not give us any amusement.

ตลกชิดนั้นไม่ทำให้เราขบขันเลย

(Amuse เป็น Verb, Amusement เป็น Noun)

Adjective เป็น Noun

เดิม : A small ant is an intelligent as the big elephant.

เปลี่ยนแล้ว : A small ant has much as intelligence as the big elephant.

มดตัวเล็กๆ ยังมีปัญหามากเท่ากับช้างตัวใหญ่

(intelligent เป็น Adjective. intelligence เป็น Noun)

เดิม : His braveness is incomparable.

เปลี่ยนแล้ว : He is incomparably brave.

เขากล้าหาญจนหาที่เปรียบมิได้

(incomparable เป็น Adjective, incomparably เป็น Adverb)

Verb เป็น Adverb

เดิม : The defenders succeeded in repelling every attack.

เปลี่ยนแล้ว : The defenders successfully repelled every attack.

ผู้ป้องกันประสบความสำเร็จในการต่อต้านการโจมตี (ของศัตรู) ทุกๆครั้ง

(Succeed เป็น Verb, Successfully เป็น Adverb)

Noun เป็น Adverb

เดิม : I had no intention of annoying you.

เปลี่ยนแล้ว : I did not intentionally annoy you.

ผมไม่ได้มีเจตนาทำให้คุณรำคาญหรอกน่ะ

(intention เป็น Noun, Intentionally เป็น Adverb)