The Used of Confused Words part 5

14. Kill (v.) แปลว่า “ฆ่า” หมายถึงการฆ่าทั่วๆไปเป็นคำกลางๆ อาจใช้หมายถึงฆ่าคนหรือสัตว์ได้ทั้งนั้น เช่น

I killed a lot of hens every morning.

ผมฆ่าไก่เป็นจำนวนมากทุกๆเช้า

Murder (v.) แปลว่า “ฆ่า” ส่วนมากจะหมายถึงการฆ่าที่ผิดกฎหมาย และผู้ฆ่า (murder = ฆาตกร) จะต้องรับโทษด้วย เช่น

He murdered his wife last night.

เขาฆ่าภรรยาของเขาเมื่อคืนนี้

Slay (v.) แปลว่า “ฆ่า” คำนี้ดูเหมือนจะเป็นภาษาหนังสือเสียมากกว่า โดยเฉพาะเป็นคำที่หนังสือพิมพ์นิยมใช้ เมื่อมีการลงข่าวเกี่ยวกับฆาตกรรม เช่น

The dragon was slew in Sieng Hai.

มังกรถูกฆ่าตายที่เซี่ยงไห้

Suicide (v.) แปลว่า “ฆ่า” คำนี้ใช้เฉพาะเมื่อฆ่าตัวเองตาย (อัตวินิบาตกรรม) เท่านั้น ไม่ใช้กับการฆ่าคนอื่นและต้องเป็นการฆ่าด้วยเจตนาของตัวเองด้วย (ถ้าไม่เจตนาก็ต้องใช้ kill) เช่น

She was very sorry to fail in the university entrance examination, so she suicide herself.

หล่อนเสียใจมากที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ ดังนั้นจึงฆ่าตัวเองตาย

Execute (v.) แปลว่า “ฆ่า” คำนี้หมายถึงการห่าที่เป็นการลงโทษตามกฎหมาย คือฆ่าตามกฎหมาย (ลงโทษประหารชีวิตนั่นเอง) เช่น

He was executed because he had murdered his manager.

เขาถูกประหารชีวิตเพราะเขาฆ่าผู้จัดการของเขา

Assassinate (v.) แปลว่า “ฆ่า” หมายถึงการฆ่าหรือลอบห่าบุคคลสำคัญๆ ไมว่าทางการเมืองหรือทางการปกครอง เช่น

President Kennedy was assassinated in November.

ประธานาธิบดีเคเนดี้ถูกลอบสังหารในเดือนพฤศจิกายน

15. Different (adj.) แปลว่า “แตกต่าง” หมายถึงความแตกต่างที่ไม่เหมือนกัน (แต่อาจเป็นชนิดเดียวกันได้) เช่น

The workers wear different hats when they work.

คนงานสมหวกไม่เหมือนกันเมื่อพวกเขาทำงาน

Various (adj.) แปลว่า “แตกต่าง” มักใช้ในความหมายมีของหลายอย่างหลายชนิด และเมื่อมีหลายชนิดแล้วความแตกต่างก็ตามมา เช่น

There are various things to be bought and sold at the market.

มีของหลายอย่าง (แตกต่างกัน) ที่จัดไว้ซื้อและขายที่ตลาด

Outstanding (adj.) แปลว่า “แตกต่าง” คำนี้หมายถึงความแตกต่างทางด้านคุณสมบัติ เช่น เด่นกว่า, ดีกว่า, เลิศกว่า เช่น

Manit is outstanding in his classroom.

มานิตย์แตกต่าง (เด่นกว่าเพื่อนๆ) ในห้องเรียนของเขา

Distinguished (adj.) แปลว่า “แตกต่าง” หมายถึงต่างกว่าคนอื่นเพราะเก่งกว่า (ใช้เหมือนกับ Outstanding) เช่น

He is distinguished medical student in this university.

เขาเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ดีเด่นที่เดี่ยวในมหาวิทยาลัยแห่งนี้

15. Old (adj.) แปลว่า “เก่า” หมายถึง ของเก่า หรือ เก่า (สิ่งของ) หรือบางครั้งหมายถึงคนก็ได้แปลว่า “แก่, มีอายุ” เช่น

Amnuay Slip is my old school.

อำนวยศิลป์เป็นโรงเรียนเก่าของผม

Your elder brother looks very old, though he is only forty.

พี่ชายของคุณดูแก่จังเลย แม้ว่าเขาจะมีอายุเพียง 40 ก็ตาม

Former (adj.) แปลว่า “ก่อน” คำนี้มักใช้หมายถึงว่า สมัยก่อนนี้ หรือแต่ก่อนนี้ หรือแต่ก่อนโน้น เคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แต่เดี่ยวนี้ไม่ได้เป็นอีกแล้ว อาจเนื่องมาจากหลาออก, พ้นวาระ, หรือสิ้นสุดไปเองก็ได้ เช่น

Suchin was the former manager of this company.

สุชินเป็นผู้จัดการคนก่อนของบริษัทนี้

Ancient (adj.) แปลว่า “เก่าแก่, โบราณ” นิยมใช้กับสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ บอกถึงสมัยระยะเวลาของสิ่งนั้น ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ในปัจจุบัน เช่น

The Emerald Buddha is the most ancient image of the Lord Buddha.

เมืองโบราณอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ

Antique (n.) แปลว่า “เก่าแก่” คำๆ นี้มักนำมาใช้เป็นนามมากกว่าใช้อย่างคุณศัพท์ หมายถึงของเก่าของโบราณ ซึ่งบางคนชอบสะสมไว้ดีนัก เช่น

You can see the antiques in the National Museum.

คุณสามารถดูของเก่าแก่ได้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

Worn-out (adj.) แปลว่า “เก่า” หมายถึงเก่าแบบชำรุด นำมาใช่การใช้งานไม่ได้ว่าอย่างนั้นเถอะ

เช่น

My shoes are worn-out, so that I want to buy new ones.

รองเท้าของผมชำรุดเสียแล้ว ดังนั้นผมจึงต้องการซื้อคู่ใหม่