The Used of Confused Words part 6

17. Arrive (v.) แปลว่า “มาถึง” คำนี้เวลาใช้ต้องมี Preposition in หรือ at ต่อท้ายเสมอ กล่าวคือ ถ้ามาถึงเมืองหลวง, รัฐ, ประเทศ ใช้ arrive in ถ้ามาถึงที่เล็กๆ เช่น ที่ประชุม, โรงเรียน, หมู่บ้าน, อำเภอ, จังหวัด ใช้ arrive at เช่น

The Browns will arrive in Bangkok this evening.

ครอบครัวของบราวน์จะมาถึงกรุงเทพเย็นวันนี้

She arrived at the meeting at midday.

หล่อนมาถึงที่ประชุมเวลากลางวัน

Reach (v.) แปลว่า “มาถึง, เอื้อมถึง” คำนี้เวลาใช้ต้องมีกรรมมารับ แต่ไม่ต้องใช้ควบกับบุรพบทเหมือน arrive เช่น

Can you reach that rubber for me?

คุณเอื้อมเอายางลบนั้นให้ผมได้ไหม?

They reached London in the morning.

(อย่าใช้ : They reached in (หรือ at) London in the morning.)

พวกเขามาถึงกรุงลอนดอนในตอนเช้า

18. Do (v.) แปลว่า “สร้าง, ผลิต, ทำ” ส่วนมากใช้กับการกระทำที่เป็นรูปธรรม คือผลของการกระทำนั้นสามารถสัมผัสจับต้องและมองเห็นได้ เช่น

she has made a new dress.

หล่อนตัดกระโปรงชุดใหม่ตัวหนึ่ง

I make a table for my daughter.

ผมทำตะตัวหนึ่งให้ลูกสาวของผม

บางครั้ง Do และ Make มีความหมายเกือบจะเหมือนกันแทบจะแยกไม่ได้เลยว่า การกระทำอันไหนควรใช้ Do หรือ Make มีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะช่วยได้ คือ จำสำนวน (Idiom) ต่อไปนี้

ใช้ do ตลอดไป
ใช้ make ตอลดไป
ทำหน้าที่ = do one’s duty
ทำผิด = make a mistake
ทำแบบฝึกหัด = do an exercise
ทำการขอร้อง = make a request
ทำให้ดีที่สุด = do one’s best
ทำเงิน make money
ทำการอนุเคราะห์ = do a favour
จัดที่นอน = make the bed
ทำธุรกิจ = do business
หาเลี้ยงชีพ = make a living
ทำดี = do goo
ทำความยุ่งยาก = make trouble
จัดห้องนอน = do the bedroom
กล่าวสุนทรพจน์ = make a speech
ทำชั่ว = do evil deeds
ทำแผนการ = make plans
ทำความก้าวหน้า = make progress

19. Accept (v.) แปลว่า “รับ” หมายถึงการรับคำเชิญ รับข้อเสนอต่างๆ (ส่วนมากเป็นนามธรรม) เช่น

I accepted your invitation.

ผมรับคำเชิญของคุณแล้ว

The master accepted our offers.

นายรับข้อเสนอของเราไว้แล้ว

Receive (v.) แปลว่า “รับ” หมายถึงการรับสิ่งของที่มีผู้ส่งให้ (ส่วนมากเป็นรูปธรรม) เช่น

My friend received a letter from his father this morning.

เพื่อนของผมได้รับจดหมายจากพ่อของเขาเมื่อเช้านี้

Welcome (v.) แปลว่า “ต้อนรับ” หมายถึงการต้อนรับอาคันตุกะที่มาสู่สถานที่ของเรา เช่น

You are welcome to our city.

ขอต้อนรับสู่เมืองของเรา

หรือ อาจนำมาใช้อย่างนามก็ได้ เช่น

Thank for your warm welcome.

ขอบคุณสำหรับการต้อนรับอันอบอุ่น

Greet (v.) แปลว่า “รับ” คำนี้ใช้หมายถึงออกไปต้อนรับทักทายเพื่อเสริมความเป็นมิตรให้แนบแน่นยิ่งขึ้น เช่น

The president greeted the King with a great reception.

ประธานาธิบดีถวายการต้อนรับพระเจ้าอยุ่หัวอย่างยิ่งใหญ่

Get (v.) แปลว่า “รับ” คำนี้ใช้ในความหมายกว้างมาก จะใช้รับคนหรือรับของไดทั้งนั้น เช่น

Do you get a baby from hospital?

คุณรับเด็กมาจากโรงพยาบาลแล้วหรือ?

How much do you get for wages from him?

คุณได้รับค่าจ้างแรงงานจาเขาเท่าไหร่?

20. Deny (v.) แปลว่า “ปฏิเสธ” หมายถึงการปฏิเสธในสิ่งที่ไม่เป็นความจริง เกี่ยวกับเรื่องที่ถูกผู้อื่นกล่าวหา และ deny จะตามด้วย Gerund หรือ Noun เสมอ เช่น

He denied stealing my wrist watch.

เขาปฏิเสธว่าไม่ได้ขโมยนาฬิกาข้อมือจากผมไป

I denied the truth of what he said.

ผมขอปฏิเสธว่าสิ่งที่เขาพูดไม่เป็นความจริง

Refuse (v.) แปลว่า “ปฏิเสธ” คำนี้ใช้หมายถึงการปฏิเสธที่ไม่ยอมรับข้อเสนอ ไม่รับคำเชิญ เช่น

She refused to marry you. หล่อนปฏิเสธที่จะแต่งงานกับคุณ

He refused to come along with me.

เขาปฏิเสธไม่ยอมมากับผม

21. Fair (n.) แปลว่า “งานรื่นเริง” หมายถึงงานประเภทออกร้านเป็นบางครั้งบางโอกาส เช่น งานวัด งานวชิราวุธฯ เช่น

They enjoyed the Vajiravudha Fair very much.

เราเที่ยวงานวชิราวุธสนุกมาก

There is the Red Cross Fair in Bangkok every year.

มีงานกาชาดที่กรุงเทพทุกปี

Festival (n.) แปลว่า “งานรื่นเริง” คำนี้ใช้หมายถึงงานที่จัดขึ้นตามเทศกาลต่างๆ ตามความเชื่อถือทางศาสนา เช่น งานสงกรานต์, งานลอยกระทง, เป็นต้น เช่น

Thai people will have “Loy Krathong Festival” I November.

คนไทยจะมีการลอยกระทงในเดือนพฤศจิกายน

22. Famous (adj.) แปลว่า “มีชื่อเสียง” หมายถึงชื่อเสียงในการประกอบคุณงามความดี หรือชื่อเสียงในทางที่ดี เช่น

He is a famous scientist in the world.

เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียนงคนหนึ่งในโลก

Thailand is famous for the arts.

ประเทศไทยมีชื่อทางด้านศิลป์อันงดงาม

Notorious (adj.) แปลว่า “มีชื่อเสียง” หมายถึง ชื่อเสียงในทางเลว ทางชั่ว เช่น

Tee Yai is a notorious criminal in Thailand.

ตี๋ใหญ่เป็นอาญากรที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย

Well-known (adj.) แปลว่า “มีชื่อเสียง” คำนี้หมายถึงมีชื่อเสียงเพราะคนทั่วไปรู้จัก แต่เขาผู้นั้นจะเป็นคนดีหรือชั่วไม่สำคัญ ข้อสำคัญอยู่ตรงที่ว่าใครๆ ก็รู้จักเขาดีก็แล้วกัน เช่น

Kukrit is well-known in our country.

คึกฤทธิ์เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศของเรา

Good will (n.) แปลว่า “มีชื่อเสียง” หมายถึงชื่อเสียงอันเกิดมาจากความสามารถในการประกอบอาชีพที่ค่อยๆ สะสมขึ้นมาเป็นเวลานานปี จนกลายเป็นคนเจนจัดหรือชำนาญการเป็นพิเศษ เช่น

Kunavuth has a good will in the movie business.

คุณวุฒิมีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจภาพยนตร์

Reputation (n.) แปลว่า “มีชื่อเสียง” คำนี้ใช้ในความหมายเป็นกลางๆ อาจเป็นชื่อเสียนงในทางดีก็ได้ ไม่ดีก็ได้ ถ้าในทางดีใช้ Good reputation ถ้าในทางเลวใช้ Bad reputation เช่น

Sayan Sanya has a good reputation in singing.

สายันห์ สัญญา มีชื่อเสียงดีทางด้านการร้องเพลง

He has a bad reputation in killing a man.

เขามีชื่อเสียนงไม่ดีทางด้านการฆ่าคน