The Used of Confused Words part 4

8. Pick (เก็บ) ใช้หมายถึงเก็บดอกไม้ ผลไม้มาจากต้นของมัน เช่น

I picked up some flowers in the garden.

ผมเก็บดอกไม้ที่สวน

No one saw me picking up the oranges.

ไม่มีใครเห็นผมเก็บส้มเลย

บางครั้งอาจใช้เก็บของตกหล่นก็ได้ เช่น

She picked up the money on the ground.

หล่อนเก็บเงินที่ตกอยู่บนพื้นดินได้

Gather (เก็บ) หมายถึงการเก็บรวบรวมข้าวของหรือสิ่งที่กระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ มารวมไว้ด้วยกัน เช่น

I have to gather these books in the evening.

ผมจะต้องเก็บรวบรวมหนังสือเหล่านี้ (เข้าด้วยกัน) เย็นวันนี้

อนึ่งถ้า gather นำมาใช้อย่าง Intransitive Verb ให้แปลว่า “รวมกลุ่ม, มารวมกัน” เช่น

Many labours want to gather here.

กรรมกรจำนวนมากต้องมารวมกันอยู่ที่นี่

Collect (เก็บ) หมายถึงการเก็บรวบรวมหรือสะสมไว้อย่างมีหลักเกณฑ์ และจัดไว้เป็นหมวดเป็นหมู่ เช่น

She wants to collect stamps for reminder.

หล่อนต้องการเก็บแสตมป์ไว้เพื่อเป็นที่ระลึก

9. Wrong (ผิด) หมายถึงผิดกฎ ผิดความจริง เป็นคุณศัพท์ใช้ประกอบนาม เช่น

They came to the party on the wrong day.

เขามางานกินเลี้ยงสังสรรค์ผิดวันเสียแล้ว

แต่ถ้าใช้อย่างนามแปลว่า “ทำผิด” ต้องใช้กับกริยา do เสมอ เช่น

I know that I have done wrong.

ผมรู้ (ตัว) ว่า ผมได้ทำผิดไปแล้ว

mistake (n.) แปลว่า “ผิด” หมายถึงความผิดเป็นอย่างๆส่วนมากจะเกิดจากความสะเพร่า เลินเล่อ หรือความไม่เข้าใจของผู้ทำเอง เช่น

How many mistakes did you make?

คุณทำผิดกี่ข้อ?

Error (n.) แปลว่า “ผิด” หมายถึงความผิดที่ผิดไปจากความจริง หรือผิดไปจากความแน่นอน เช่น

His writing is full of spelling errors.

ข้อเขียนของเขาเต็มไปด้วยการสะกดตัวผิดๆ

Miss (v.) แปลว่า “ผิด” หมายถึงผิดพลาดไปจากความตั้งใจ ความหวัง หรือเป้าหมาย เช่น

I want to catch the 10 a.m. train, but I miss.

ผมต้องการไปรถไฟ 10 โมงเช้า แต่ก็พลาดเสีย (ไปไม่ทัน)

10. Lend (v.) แปลว่า “ให้ยืม” หมายถึงให้ยืมสิ่งของเล็กน้อยๆ เช่น

Can you lend me your money?

คุณให้ผมยืมเงินทองคุณได้ไหม?

Borrow (v.) แปลว่า “ขอยืม” หมายถึงยืมของเล็กๆ น้อยชั่วครู่ชั่วยาม และเป็นการยืมที่ไม่ต้องมีของตอบแทนก็ได้ เช่น

May I borrow your pen to sign my name?

ผมขอยืมปากกาของคุณเซ็นชื่อหน่อยได้ไหม?

Loan (v.) แปลว่า “ให้ยืม” มักใช้กับการยืมที่เป็นเรื่องสำคัญหรือเรื่องเงินๆทองๆ ที่เป็นจำนวนมาก เช่น

England loans us three million pounds.

อังกฤษให้เรายืมเงินถึงสามล้านปอนด์

อนึ่ง loan ถ้าเป็น noun แปลว่า “เงินกู้, เงินให้ยืม” ซึ่งต้องมีดอกเบี้ยตอบแทนผู้ให้กู้ด้วย เช่น

Our government has approved of the loan.

รัฐบาลของเราเห็นด้วยกับเงินกู้ก้อนนั้น

11. Game (n.) แปลว่า “การละเล่น” หมายถึงการเล่นระหว่างคนสองฝ่ายอย่างมีกติกา หรือมีกฎเกณฑ์ เช่น

We play badminton every day.

เราเล่นแบดมินตันทุกวัน

Sport (n.) แปลว่า “กีฬา” ปกติจะหมายถึงกีฬาที่เล่นกลางแจ้ง เช่น การว่ายน้ำ, ตกปลา, แข่งม้า, ฯลฯ หรือบางครั้งอาจเป็นการเล่นคนเดียวก็ได้ เวลาพูดหรือเขียนมักใช้กับสำนวน “to go in for… “หรือ”

to do some…” เช่น

He like to go in for fishing in the canal.

เขาชอบไปตกปลาที่ลำคลอง

To do some hunting and fishing are sports.

การล่าสัตว์และตกปลาที่เป็นกีฬา

12. Want (v.) แปลว่า “ต้องการ” หมายถึงความต้องการอยากได้สิ่งทั่วๆไป โดยเฉพาะในสิ่งที่เราไม่มีและสิ่งที่ต้องการนั้นอาจไม่สู้จำเป็นก็ได้ แต่ก็ต้องการอยู่ เช่น

She wants to have a new car, but it is too expensive.

หล่อนอยากได้รถยนต์ใหม่สักคัน แต่มันก็แพงเกินไป

Wish (v.) แปลว่า “ปรารถนาหรือต้องการ” ใช้เหมือนกับ want แต่สิ่งที่ต้องการนั้นค่อนข้างจะได้ยากหรืออาจไม่มีทางเป็นไปได้เลยก็ได้ แต่กระนั้นก็ยังปรารถนาอยู่ เช่น

I wish I were able to marry her.

ผมอยากให้ผมแต่งงานกับหล่อนได้จังเลย

Desire (v.) แปลว่า “ต้องการ” ใช้ในความหมายอยากได้อย่างรุนแรง กระหื่นกระหาย ภาษาทางพระเรียกว่า “ตัณหา” ตามความหมายของคำนี้ เช่น

Sod Chitlada desires to be the best boxer of the world.

สดจิตรลดาอยากเป็นนักชกที่ดีที่สุดของโลก

Need (v.) แปลว่า “ต้องการ” หมายถึงความต้องการอยากให้ได้สิ่งนั้นมาไว้ เพราะหากขาดเสียแล้วก็จะทำความเดือดร้อนให้กับผู้ไม่มีสิ่งเหล่านี้ เช่น

Pravit needs some money to continue his studies.

ประวิทย์ต้องการเงินเรียนต่อ

Demand (v.) แปลว่า “ต้องการ” ใช้ในความหมายที่เป็นการเรียกร้องหรือบังคับให้ได้มาซึ่งความต้องการอันนั้นๆ เช่น

The labourers demand to increase their waqges.

กรรมการทั้งหลายเรียกร้องขอขึ้นค่าจ้างของพวกเขา

13. Fairly (adj.) แปลว่า “ค่อนข้างจะ” ใช้ในความหมายที่เป็นที่พึงพอใจ พูดง่ายๆ ก็คือใช้ในทางดี ในทางที่เป็นกุศล เช่น

Your son speaks German fairly well.

บุตรชายของท่านพูดภาษาเยอรมันค่อนข้างดี

Rather และ Somewhat (adj.) แปลว่า “ค่อนข้าง” 2 คำนี้ใช้เหมือนกัน และมักนิยมใช้ในทางที่ไม่น่าพึงพอใจ (อกุศล) เช่น

Is he somewhat lazy to do work?

เขาค่อนข้างเกียจคร้านทำงานไปหน่อยหรือ?

I am rather too a fat man, aren’t I?

ผมค่อนข้างเป็นคนอ้วนตุ๊ไปหน่อย ไม่ใช่หรือ?