Archive for: May 2014

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Listen กับ Hear ต่างกันอย่างไร

Written on May 29, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Listen กับ Hear ต่างกันอย่างไร Listen (ลิซึน) v. “ฟังโดยตั้งใจ” อาจจะได้ยินหรือไม่ได้ยิน Hear (เฮีย) v. “ได้ยิน” อาจจะไม่ต...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ จากประโยค เรื่องการขายและแนะนำสินค้า

Written on May 29, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ จากประโยค เรื่องการขายและแนะนำสินค้า เราผ่านพ้นเรื่องของบทสนทนาเกี่ยวกับร้านอาหารมาแล้ว คราวนี้ เรียนภาษ...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Like กับ As if ต่างกันอย่างไร

Written on May 28, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Like กับ As if ต่างกันอย่างไร Like (ไลค) prep. “คล้าย ประหนึ่งว่า” ตามด้วยนาม เช่น He acts like a fool. เขาทำทีประหนึ่งว่าเป็นคนโ...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ จาก ประโยคสนทนาที่จำเป็นสำหรับร้านอาหาร

Written on May 27, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ จาก ประโยคสนทนาที่จำเป็นสำหรับร้านอาหาร เราคงเคยกลัวชาวต่างชาติกันใช่ไหมครับ..คนไทยเคยกลัวกันทั้งนั้น ไม...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 44

Written on May 26, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 44 เรียนภาษาอังกฤษ ผ่านคำศัพท์ช่างเทคนิค สถาปัตยกรรม...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Agreement of Subjects and Verbs ตอนที่ 4 (ตอนจบ)

Written on May 25, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Agreement of Subjects and Verbs ตอนที่ 4 (ตอนจบ) เรา เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Agreement of Subjects and Verbs มาถึงตอนจบแล้ว ซึ่งตั้งแต่ตอนที่ 1 ถึง ...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Agreement of Subjects and Verbs ตอนที่ 3

Written on May 24, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Agreement of Subjects and Verbs ตอนที่ 3 5 ประธานที่มีวลีต่อไปนี้พร้อมคำขยายของมัน มาอยู่ข้างหลังจะใช้กริยาเป็นเอกพจน์หร...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 43

Written on May 23, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 43 มาแล้วครับ สำหรับคำศัพท์ช่างก่อสร้าง ช่างเทคนิค สถ...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง บทสนทนาที่ใช้บ่อยสำหรับพนักงานร้านอาหาร

Written on May 23, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง บทสนทนาที่ใช้บ่อยสำหรับพนักงานร้านอาหาร การ เรียนภาษาอังกฤษ จากการท่องจำประโยค ตัวอย่างที่ใช้ในสถ...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง แบบฝึกหัดเรื่อง การใช้ กริยา เอกพจน์หรือพหูพจน์

Written on May 22, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง แบบฝึกหัดเรื่อง การใช้ กริยา เอกพจน์หรือพหูพจน์ในภาษาอังกฤษ 1 Underline the correct form of the verb in parentheses. 1. Father with his children (is, are) working in the fie...

Continue reading
© Copyright 2020