เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Listen กับ Hear ต่างกันอย่างไร

Listen (ลิซึน) v. “ฟังโดยตั้งใจ” อาจจะได้ยินหรือไม่ได้ยิน

Hear (เฮีย) v. “ได้ยิน” อาจจะไม่ตั้งใจฟัง

I listened carefully but did not hear his name.

ฉันฟังอย่างตั้งใจ แต่ไม่ได้ยินชื่อเขาเลย

We listened but could hear nothing.

เราตั้งใจฟัง แต่ไม่สามารถได้ยินสิ่งใด