เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Like กับ As if ต่างกันอย่างไร

Like (ไลค) prep. “คล้าย ประหนึ่งว่า” ตามด้วยนาม

เช่น

He acts like a fool.

เขาทำทีประหนึ่งว่าเป็นคนโง่

as if
(แอซ อิฟ) con. “คล้าย ประหนึ่งว่า” ตามด้วยประโยค

เช่น

He talks as if he knew all about it.

เขาพูดประหนึ่งว่า เขารู้ไปเสียทุกอย่าง

as หรือ as though เป็น conjunction แปลว่า “คล้าย ประหนึ่งว่า” ใช้เหมือน as if ทุกประการ