เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Agreement of Subjects and Verbs ตอนที่ 3

5 ประธานที่มีวลีต่อไปนี้พร้อมคำขยายของมัน มาอยู่ข้างหลังจะใช้กริยาเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ ต้องถือเอาตามประธานที่วางอยู่หน้าคำเหล่านี้เป็นเกณฑ์ ได้แก่

With กับ, ด้วย
Together with พร้อมด้วย
As well as เช่นเดียวกบ
Including รวมทั้ง
In addition to รวมทั้ง
Except ยกเว้น
Along with พร้อมด้วย
Besides นอกจาก
Excluding ไม่นับ
Accompanied by พร้อมด้วย
But ยกเว้น
Or หรือ
Like เช่นเดียวกับ
Not ไม่ใช่
Plus พวก, รวมทั้ง
In company with พร้อมด้วย

เช่น Smith, with his friends, is drawing a picture.

สมิธพร้อมด้วยเพื่อนๆ กำลังวาดภาพอยู่

My partners as well as I were ruined.

หุ้นส่วนของผมและผม (ต่างก็) ได้รับความหายนะ

The explanation in addition to the rules in very clear.

การอธิบายรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ชัดแจ้งมาก

She not you is praised for this matter.

หล่อนไม่ใช่คุณที่ได้รับการยกย่องสำหรับเรื่องนี้

6 คำต่อไปนี้เมื่อมาเป็นประธานในประโยค ต้องใช้กริยาเป็นเอกพจน์เสมอได้แก่

Anybody
Everything
Someone
Anyone
Everywhere
Somewhere
Anything
Neither of
Anywhere
Nobody
Each
No one
Each of
No one except
Each one
Nothing
Either of
Not one of + นามพหูพจน์
Every
One of + นามพหูพจน์
Everybody
Somebody
Everybody
something

เช่น Each of the boys plays very well.

เด็กแต่ละคนเล่นได้ดีมาก

Something seems very difficult for me.

บางสิ่งดูเหมือนยากมากสำหรับผม

One of you both is lucky to go abroad.

คุณทั้งสองคนหนึ่งมีโชคที่จะได้ไปนอก

Either of the topics is a good choice for a report.

บรรดาหัวข้อทั้งหลายไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งเป็นข้อเลือกที่ดีสำหรบเขียนรายงาน

Neither of the two girls is beautiful.

เด็กหญิงทั้งสองคนไม่มีผู้ใดสวยเลย

7. ประธานเอกพจน์ 2 ตัวที่เชื่อมด้วย and แล้วไปเรียงตามหลัง each หรือ every ให้ถือเป็นเอกพจน์ กริยาจึงต้องใช้เอกพจน์ตาม เช่น

Each man and women works hard.

ชายและหญิงแต่ละคนทำงานหนัก

Every boy and girl is sitting under the tree.

เด็กชายและเด็กหญิงทุกคนกำลังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้

8. คำต่อไปนี้เมื่อใช้เป็นสรรพนาม (Pronoun) และนามเป็นประธานในประโยคถือเป็นพหูพจน์เสมอ ฉะนั้นกริยาจึงต้องใช้พหูพจน์ตามด้วย ได้แก่ คำต่อไปนี้

All ทั้งหมด
Many มาก
Both ทั้งสอง
Several มาก, หลาย
Few น้อย
Some จำนวนหนึ่ง

เช่น

Both are working in the same office.

ทั้งสองกำลังทำงานอยู่ที่ทำงานเดียวกัน

Many are called; but few are chosen.

หลายคนถูกเรียกมา แต่น้อยคนที่ได้รับการคัดเลือก

All were arrested last night.

ทั้งหมดถูกจับเสียแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา

Some are sweet, but some are sour.

บางอันก็หวาน แต่บางอันก็เปรี้ยว

หมายเหตุ : คำเหล่านี้เมื่อใช้เป็นคุณศัพท์ขยายนามนับได้ จะต้องใช้กับรูปพหูพจน์เสมอ เช่น

Some boys are lazy. เด็กบางคนก็ขี้เกียจ

Many men want to stay here. คนจำนวนมากต้องการพักที่นี่

จำ : เฉพาะ some และ all เมื่อใช้กับนามนับไม่ได้มีรูปเป็นเอกพจน์เสมอ เช่น

Some rice was left on the table.

มีข้าวเหลืออยู่บนโต๊ะบ้าง

All money was paid for a new house.

เงินทั้งหมดได้จ่ายเป็นค่าซื้อบ้านหลังใหม่แล้ว

9. คำต่อไปนี้ถ้าตามด้วยนามเอกพจน์ กริยาก็ต้องใช้เอกพจน์ ถ้าตามด้วยนามพหูพจน์ กริยาก็ใช้พหูพจน์ ได้แก่ :

a lot of

lots of

all of

half of

most of

some of

none of

plenty of

….percent of

heaps of

เช่น

All of this furniture is new.

เครื่องเรือนทั้งหมดนี้ใหม่

Half of the students are able to speak French.

ครึ่งหนึ่งของนักศึกษาสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้

None of boys are here.

ไม่มีเด็กคนไหนอยู่ที่นี่

Twenty percent of the houses were insured.

20% ของบ้านได้ประกันภัยไว้แล้ว

Most of the people are very glad to see their king.

ประชาชนจำนวนมากดีใจที่ได้เฝ้าพระเจ้าอยู่หัวของเขา

10. วลีบอกปริมาณต่อไปนี้ใช้กับนามที่เป็นพหูพจน์ และกริยาก็ต้องเป็นพหูพจน์ ตามด้วย ได้แก่

a few

a great number of

a good number of

a great many

a large number of

a great variety of

two or three of

เช่น

A number of words are used in this book.

คำศัพท์เป็นจำนวนมากถูกนำมาใช้ในหนังสือเล่มนี้

A great many places impress them.

สถานที่หลายแห่งทำให้เขาประทับใจ

A large number of people are interested in this case.

ประชาชนจำนวนมากสนใจในเรื่องนี้

A great variety of things in the shop are useful for us.

สิ่งของมากมายในร้านนี้ล้วนแต่มีประโยชน์สำหรับเรา

หมายเหตุ : Many a + นามเอกพจน์นับได้ + กริยาเอกพจน์

The number of + นามพหูพจน์ + กริยาเอกพจน์

Many a student feels excited during his first few weeks in school.

นักศึกษาจำนวนมากรู้สึกตื่นเต้นระหว่าง 2-3 สัปดาห์แรกในโรงเรียน (ที่เปิดเทอมใหม่)

The number of friends of mine was punished.

เพื่อนของข้าพเจ้าหลายคนถูกลงโทษ

11. วลีบอกปริมาณต่อไปนี้ใช้กับนามที่นับไม่ได้ และกริยาก็ต้องใช้รูปเอกพจน์ตลอดไป ได้แก่

an amount of

a large amount of

a great deal of

a large quantity of

a good deal of

a little

เช่น

He did a great deal of work two weeks ago.

เขาทำงานมากเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา

A great deal of gold was divided into two parts.

ทองคำจำนวนมากถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

A good deal of water is not clean for us to drink.

น้ำจำนวนมากไม่สะอาดสำหรับเราที่จะดื่ม

12. ประธานหลายคำที่เชื่อมด้วย of จะใช้กริยาเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ ให้ถือเอาตามประธานที่อยู่หน้า of เป็นหลัก เช่น

Freedom of speech, press, and religion is what we need.

เสรีภาพทางการพูดการพิมพ์และนับถือศาสนาเป็นสิ่งที่เราต้องการ

The emigration of a large number of people is greater every year.

การอพยพคนเป็นจำนวนมากออกนอกประเทศนั้น มีจำนวนมากขึ้นทุกๆปี

(คือเอาตามประธานที่อยู่หน้า of คือ freedom และ emigration)

13. นามต่อไปนี้มีรูปเป็นพหูพจน์ (คือลงท้ายด้วย s) แต่ความจริงเป็นเอกพจน์ กริยาที่ใช้กับประธานประเภทนี้จึงต้องเป็นเอกพจน์ตอลดไป คำนามที่ว่านี้ได้แก่

Physics ฟิสิกส์
Mumps โรคคางทูม
Economics เศรษฐศาสตร์
Measles โรคหด
Politics การเมือง
Ashes เถ้าถ่านศพ
Mathematics คณิตศาสตร์
Alms ของทาน
News ข่าว
Means วิธี

เช่น

Physics is more difficult than social science.

วิชาฟิสิกซ์ยากกว่าวิชาสังคมศาสตร์

Mathematics is a required subject.

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่จำเป็น