Search by tag: %e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9

Discredit แปลว่า ?

Written on April 27, 2016 in Uncategorized

เราคงเคยได้ยินคนไทยพูดทับศัพท์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำนี้ กันมานักต่อนักแล้ว บา...

อากาศร้อนอบอ้าว ภาษาอังกฤษ พูดว่าอย่างไร

Written on April 19, 2016 in Uncategorized

อากาศร้อนอบอ้าวมากกกกกกกกกกกกกกกกกกก นี่คือเหตผลที่ทำให้เขียนเรื่องอากาศเลยหล่ะ ฮ่าๆ…กินน้ำหมดเป็นถัง ก็ไม่ช่วยอะไรเล...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ ความแตกต่างของคำว่า Protect, Prevent, Defense, Guard, Keeper

Written on January 31, 2016 in Uncategorized

คำเหล่านี้ ล้วนมีความหมายที่เหมือนกันคือ “ป้องกัน” แต่มีการใช้งานที่แตกต่างกัน เริ่มจากคำว่า protect ก่อนเลย Protect คือ การป้องก...

Continue reading

The Used of Confused Words part 7 (ตอนจบ)

Written on December 15, 2014 in Uncategorized

The Used of Confused Words part 7 (ตอนจบ) 23 Study (v.) แปลว่า “เรียน” หมายถึงเรียนหนังสือ จะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็ได้ หรือจะจบหรือไม่จบก็แล้วแต่ เอา...

Continue reading

The Used of Confused Words part 6

Written on December 14, 2014 in Uncategorized

The Used of Confused Words part 6 17. Arrive (v.) แปลว่า “มาถึง” คำนี้เวลาใช้ต้องมี Preposition in หรือ at ต่อท้ายเสมอ กล่าวคือ ถ้ามาถึงเมืองหลวง, รัฐ, ประเทศ ใช้ arrive in ถ้า...

Continue reading
© Copyright 2020