แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง World hunger

World hunger
(สภาวะการณ์ความหิวโหยของคนในโลก)

ประโยคภาษาอังกฤษ
Hunger (noun for “hungry”) is a problem throughout the world.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ความหิวเป็นปัญหาทั่วโลกประโยคภาษาอังกฤษ

At least a half million people are hungry every day. In 1980, fifty-three developing countries did not have enough food.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

อย่างน้อยที่สุดในทุกวันคน 5 แสนคนหิว ในปี 1980 ประเทศกำลังพัฒนา 53 ประเทศไม่มีอาหารพอที่จะกิน

ประโยคภาษาอังกฤษ
More than twenty African countries have very serious food problems. There are also hungry people in developed countries.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

มากกว่า 20 ประเทศในแอฟริกา ประสบปัญหาการขาดอาหารอย่างรุนแรง มีประชากรจำนวนมากในประเทศกำลังพัฒนาประสบกับปัญหาความหิว

ประโยคภาษาอังกฤษ
What causes world hunger?
1. Geography Only about ten percent of the earth’s (world’s) land is good for agriculture (farming). Another twenty percent is good for raising animals.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

อะไรเป็นสาเหตุของความหิวภายในโลก
สภาพทางภูมิศาสตร์ มีพื้นที่เพียง 10 เปอร์เซ็นต์ของโลกที่ทำการเพาะปลูกใต้พื้นที่อีก 20 เปอร์เซ็นต์ใช้เลี้ยงสัตว์

ประโยคภาษาอังกฤษ
2. Climate. Sometimes the weather is too hot, too cold, too wet, or too dry. Sometimes there are storms, and floods. The weather can destroy all the crops (farm plants) in an area.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
อากาศ บางครั้งอากาศร้อนเกินไป หนาวเกินไป ชื้นเกินไป แห้งแล้งเกินไป บางครั้งมีพายุ มีน้ำท่วม อากาศสามารถทำลายพืชพันธุ์ในทุกที่


ประโยคภาษาอังกฤษ

3. Destruction (noun for “destroy”) or crops insects, rats, and other animals eat from one-fifth to one-third of all the crops in developing countries.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
การทำลายพืชพันธ์ของแมลง หนู และสัตว์อื่นๆ กินพืชพันธุ์ 1 ใน 5 ถึง 1 ใน 3 ของพืชที่ปลูกในประเทศกำลังพัฒนา


ประโยคภาษาอังกฤษ

4. Transportation. Sometimes there is extra food in one part of a country, but there is no way to take it to another part of the country. There are not enough trucks and trains. Developed countries give food to poorer countries, but sometimes there is no way to transport it to the villages.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
การขนส่ง บางครั้งมีอาหารมากในส่วนหนึ่งของประเทศ แต่ไม่สามารถนำไปยังอีกด้านหนึ่งของประเทศนั้นได้ ไม่มีรถยนต์และรถไฟเพียงพอ ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ให้อาหารแก่ประเทศยากจน แต่บางครั้งไม่สามารถขนส่งไปยังหมู่บ้านได้


ประโยคภาษาอังกฤษ

5. Education. Villagers need to learn the new ways of farming. They cannot grow enough food when they use old methods (ways). Developing countries need to do research to find solutions! (Noun for “solve”) to their agricultural problems, but they do not have enough specialists.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
การศึกษา คนในหมู่บ้านจำเป็นต้องรู้วิธีการเพาะปลูกใหม่ เขาไม่สามารถปลูกอาหารได้เพียงพอถ้าใช้วิธีเก่า ประเทศกำลังพัฒนาจำเป็นต้องมีการวิจัยเพื่อหาทางแก้ปัญหาทางเกษตรกรรมของเขา แต่เขาไม่มีผู้เชี่ยวชาญเพียงพอ


ประโยคภาษาอังกฤษ

6. Choice (noun for “choose”) of crops. Some poor countries use most of their land to grow just one or two crops for export. They do not have enough extra land to grow food for the people. if there is bad weather or a plant disease, the crop is destroyed. Then there is no money from the exports to import (import <> export) food
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ทางเลือกในการปลูกพืช ประเทศยากจนบางประเทศใช้ที่ดินส่วนใหญ่ปลูกพืช 1 หรือ 2 ชนิด เพื่อการส่งออก เขาไม่มีที่พอจะปลูกพืชที่เป็นอาหารเพื่อประชาชน ถ้าอากาศไม่ดีหรือมีโรคพืช พืชพันธุ์จะถูกทำลาย เขาก็จะไม่มีเงินจากการส่งออกเพื่อไปซื้ออาหารนำเข้า


ประโยคภาษาอังกฤษ

7. Customs. Sometimes and area can grow a new kind of food, but the people want to eat the kind of food they are used to, if they always eat rice, they don’t want to eat corn. if they are used to beans, they don’t want to eat peanuts.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ประเพณี บางครั้งพื้นที่สามารถปลูกพืชชนิดใหม่ได้ แต่ประชาชนต้องการปลูกพืชที่เขาคุ้นเคย ถ้าเขาปลูกข้าวเป็นประจำ เขาก็จะไม่ปลูกข้าวโพด ถ้าเขาคุ้นเคยกับการปลูกถั่วเม็ดแบน (เช่นถั่วเหลือง) เขาก็จะไม่ปลูกถั่วเม็ดเล็ก (เช่น ถั่วลิสง)


ประโยคภาษาอังกฤษ

These are not simple problems, they are very complicated. One problem causes another problem. The solution to one-problem causes a new problem. Some powerful people don’t want to solve these problems. As long as they have a lot of money, they are happy. Meanwhile (at the same time), people are hungry.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

เหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาง่ายๆ เป็นปัญหาที่มีความสลับซ้อน ปัญหาหนึ่งอาจก่อให้เกิดอีกปัญหาหนึ่งทางแก้ปัญหาหนึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาใหม่ คนที่มีอำนาจบางคนไม่ต้องการแก้ปัญหาตราบเท่าที่เขามีเงินมากเขามีความสุข ขณะที่คนจำนวนมากกำลังหิวโหย