แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Robots

Robots
(หุ่นยนต์)

ประโยคภาษาอังกฤษ
People are fascinated (very interested) by robots.
Some of them look like mechanical dolls to play with. Most of them look like other machines of today’s high technology.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
หุ่นยนต์สร้างความลุ่มหลงอย่างมากให้กับมนุษย์ หุ่นยนต์บางตัวดูเหมือนตุ๊กตาที่มีเครื่องยนต์ หุ่นยนต์ส่วนมากเป็นเครื่องยนต์แห่งเทคโนโลยีชั้นสูงในปัจจุบัน

ประโยคภาษาอังกฤษ
Serious research on intelligent robots began in the 1960s in several countries. Now we are on the fifth generation of robots.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ได้มีการวิจัยเกี่ยวกับความฉลาดของหุ่นยนต์ในปี 1960 ในหลายประเทศ ขณะนี้เรามีหุ่นยนต์เป็นรุ่นที่ 5 แล้ว

ประโยคภาษาอังกฤษ
The first robots were very expensive.
They cost $500,000 when a worker could do the same work for $15 and hour.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
หุ่นยนต์รุ่นแรกแพงมาก มีค่าใช้จ่ายสูงถึง $500,000 ขณะที่คนงาน 1 คน ทำงาน เช่นเดียวกันใช้เงินเพียง 15 เหรียญต่อชั่วโมง

ประโยคภาษาอังกฤษ
By the early 1970s, a robot brain, a computer, cost $300,000.Now one costs only $300. Today’s robot cost from $15,000 to $150,000.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ในต้นปี 1970 สมองหุ่นยนต์หรือคอมพิวเตอร์ ราคา $300,000 ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ราคา 300 เหรียญ ปัจจุบันต้นทุนหุ่นยนต์ประมาณ 15,000 ถึง 150,000 เหรียญ

ประโยคภาษาอังกฤษ
One of the advantages of robots is that they can work in situations that are dangerous or harmful for human workers. For example, the continuous smell of paint has a harmful effect on painters, but it doesn’t bother a robot.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
หนึ่งในข้อดีของหุ่นยนต์คือมันสามารถทำงานที่อันตรายถ้าคนทำ ตัวอย่างเช่น การดมกลิ่นสีเป็นเวลานานเป็นผลร้ายต่อช่างทาสี แต่มันไม่เป็นอันตรายต่อหุ่นยนต์

ประโยคภาษาอังกฤษ
Robots can work in nuclear power plants and in undersea research stations that might be dangerous for humans.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
หุ่นยนต์สามารถทำงานในโรงงานพลังงานนิวเคลียร์และสถานีวิจัยใต้ทะเลซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์

ประโยคภาษาอังกฤษ
Japan leads the world in the development of robots. They have 12,000 robots working and produce 30,000 per years,
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้นำในการพัฒนาหุ่นยนต์ ในญี่ปุ่นมีหุ่นยนต์ 12,000 ตัวทำงาน และมีการผลิตหุ่นยนต์ 30,000 ตัวต่อปี

ประโยคภาษาอังกฤษ
most of them for export Nissan, a Japanese automobile company, spent $600 million on robots for a new factory in the United States. It will be the most technologically advanced factory of its kind.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ส่วนมากเพื่อการส่งออก บริษัทนิสสันผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น ใช้เงิน 600 ล้านเหรียญสำหรับหุ่นยนต์ในโรงงานแห่งใหม่ในสหรัฐฯมันจะเป็นโรงงานที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากที่สุด

ประโยคภาษาอังกฤษ
There are robots in the plastics industry and in chemical and industrial equipment industries.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
มีการใช้หุ่นยนต์ในโรงงานพลาสติก โรงงานเคมี และโรงงานผลิตอุปกรณ์ด้านอุตสาหกรรม

ประโยคภาษาอังกฤษ
One of the most common uses of robots is in automobile factories. They can do the heavy, unpleasant, or dangerous work, For example, a computer programmer writes a program that tells how much paint to use, how thick it must be, and the size of the car body.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
หนึ่งในหุ่นยนต์ที่ใช้แพร่หลายใช้ในโรงงานประกอบรถยนต์ หุ่นยนต์สามารถทำงานหนัก งานที่ไม่พึงประสงค์หรืองานอันตราย ตัวอย่างเช่น นักคอมพิวเตอร์จะเขียนโปรแกรมที่บอกว่าจะต้องใช้สีเท่าใด หนาแค่ไหนกับขนาดของรถ

ประโยคภาษาอังกฤษ
The robot does not waste any time or movements. It never becomes bored. It doesn’t need a coffee break; it lasts 20 to 25 years.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
หุ่นยนต์ใช้เวลาไม่มากในการเคลื่อนที่ มันไม่เคยเบื่องาน มันไม่ต้องการพักทานกาแฟ มันใช้งานได้นาน 20-25 ปี