แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง The Greenhouse Effect

The Greenhouse Effect

(ปรากฏการณ์เรือนกระจก)

ประโยคภาษาอังกฤษ
Scientists say that something very serious is happening to the Earth
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า บางสิ่งบางอย่างที่ร้ายแรงกำลังจะเกิดขึ้นกับโลก

ประโยคภาษาอังกฤษ
It will begin to get warmer in the 1990s. There will be major changes in climate during the next century.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
โลกจะเริ่มร้อนขึ้นในปี 1990’s อากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในศตวรรษถัดไป

ประโยคภาษาอังกฤษ
Coastal waters will have a higher temperature. This will have a serious effect on agriculture.

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
น่านน้ำชายฝั่งจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการเกษตรกรรม


ประโยคภาษาอังกฤษ
In northern areas, the growing season will be ten days longer by the year 2000.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ในพื้นที่ทางเหนือฤดูเพาะปลูกจะกินเวลามากขึ้น 10 วัน ในปี 2000

ประโยคภาษาอังกฤษ
However, warmer areas, it will be too dry. The amount of water could decrease by fifty percent. This would cause a large decrease in agricultural production.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
อย่างไรก็ตามในเขตอบอุ่น จะแห้งแล้งมาก จำนวนน้ำจะลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทำให้ผลิตผลทางการเกษตรลดลง

ประโยคภาษาอังกฤษ
World temperatures could increase two degrees centigrade by the year 2040. However, The increase could be three times as great in the Arctic and Antarctic regions (areas). This could cause the ice sheets to melt and raise the level of the oceans by one to two meters. Many coastal cities would be under water.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
อุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ้น 2 องศาเซนติเกรดในปี 2040 อย่างไรก็ตามการเพิ่มของอุณหภูมินี้จะเพิ่มเป็น 3 เท่าในเขตอาร์คติคและแอนตาร์คติค ซึ่งจะทำให้น้ำแข็งละลายและเพิ่มปริมาณน้ำในมหาสมุทร 1 – 2 เมตร เมืองที่อยู่ตามชายฝั่งจะจมอยู่ใต้น้ำ

ประโยคภาษาอังกฤษ
Why is this happening? There is too much carbon dioxide (Co2) in the air. When oil, gas, and coal burn, they create large amounts of carbon dioxide. We send five billion tons of carbon dioxide into the atmosphere every year. This amount will double in fifty years. This carbon dioxide lets sunlight enter the Earth’s atmosphere and heat the Earth,
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้น ก็เพราะว่ามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปในอากาศ เมื่อมีการเผาผลาญน้ำมัน ก๊าซ ถ่านหิน สิ่งนี้จะสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมาก มนุษย์ได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 5000 ล้านตัน ขึ้นไปในบรรยากาศทุกปี จำนวนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใน 50 ปี ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะทำให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ผ่านเข้ามาในบรรยากาศโลกได้มากขึ้น

ประโยคภาษาอังกฤษ
However it does not let as much heat leave the atmosphere and enter space. It is like a blanket. The heat can pass from the sun through the blanket to warm the Earth.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

อย่างไรก็ตาม มันจะกันมิให้ความร้นออกจากชั้นบรรยากาศสู่อวกาศ มันจึงเหมือนเปลือกปกคลุมที่ปล่อยให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ทะลุผ่านมายังโลก (ทำให้โลกร้อนขึ้น)

ประโยคภาษาอังกฤษ
The heat stays there and cannot escape through the blanket again.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

แต่ความร้อนนั้นจะไม่สามารถผ่านทะลุออกไปนอกโลก

ประโยคภาษาอังกฤษ
Scientists call this the greenhouse effect. A greenhouse is a building for growing plants. It is made of glass or clear plastic.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
นักวิทยาศาสตร์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก เรือนกระจกที่สร้างขึ้นมาเพื่อปลูกพืช ทำจากแก้วหรือพลาสติกใส

ประโยคภาษาอังกฤษ
These scientists say we must start planning now. We need to do research so we can predict (tell the future) what will happen. We must conserve coal, oil, and gas.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเราต้องเริ่มวางแผนเดี๋ยวนี้ เราต้องทำการวิจัยเพื่อว่าเราจะได้คาดการณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้ เราต้องอนุรักษ์ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซ

ประโยคภาษาอังกฤษ
However, other scientists disagree. they say there is no reason to worry because we have twenty years to plan.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์คนอื่นไม่เห็นด้วย เขากล่าวว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปกังวลใจเพราะว่าเรามีแผน 20 ปี

ประโยคภาษาอังกฤษ
They think that the greenhouse effect will not be very serious they believe that there is no way for the world to slow this down or stop it.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
เขาคิดว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกไม่ใช่สิ่งร้ายแรง เขาเชื่อว่าไม่มีวิธีที่โลกจะหยุดยั้งหรือชะลอการเกิดขึ้น

ประโยคภาษาอังกฤษ
We must just prepare for a high-temperature world.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
เราต้องเตรียมตัวรับกับอุณหภูมิที่จะสูงขึ้น

ประโยคภาษาอังกฤษ
These scientists also say that the causes of the world climate are very complicated.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า สาเหตุในการเกิดการเปลี่ยนแปลงของอากาศสลับซับซ้อนมาก

ประโยคภาษาอังกฤษ
The greenhouse effect is only one cause. Other gases and dust (dirt) in the air and changes in clouds are also important to the climate of the Earth.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ปรากฏการณ์เรือนกระจกเป็นเพียงสาเหตุหนึ่ง ก๊าซและฝุ่นในอากาษและการเปลี่ยนแปลงของก้อนเมฆก็มีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงอากาศของโลก

ประโยคภาษาอังกฤษ
Meanwhile, all scientists agree that we must continue measuring the amount of carbon dioxide in the atmosphere and observing (watching) its effects.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ขณะเดียวกัน นักวิทยาศาสตร์เห็นพ้องต้องกันว่า เราต้องมีมาตรการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศและสังเกตผลของมันด้วย

ประโยคภาษาอังกฤษ
Scientists must encourage this research so the world will be ready if the greenhouse effect really occurs. (Happens)
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
นักวิทยาศาสตร์ต้องสนับสนุนการวิจัยเพื่อว่าโลกนี้จะได้พร้อมที่จะรับมือกับปรากฏการณ์เรือนกระจกหากเกิดขึ้นจริง