หลังจากที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษในเรื่อง The Use of Genitive จนจบ แล้วก็ต้องมาทดสอบกันหน่อยว่าไอ้ที่เรียนไปมันได้ผลไหม ด้วยแบบฝึกหัดนั่นเอง…ซื่อสัตย์กับตัวเอง อย่าดูคำตอบน่ะ ลองทำดูก่อน ไม่ได้ยังไงแล้วก็ค่อยดู…:)
เรียนภาษาอังกฤษ จากแบบฝึกหัด เรื่อง The Use of Genitive (‘s, of)

Choose the best answer for each of the following sentences.

1. He
borrowed……………….for shopping yesterday.
a. the bicycle of his uncle
b. his uncle’s bicycle
c. byicycle,’s his uncle
d. his uncle bicycle’s
2. His
home is about a……………from mine.
a. twenty minute walk
b. twenty minutes’ walk
c. twenty minute’s walk
d. twenty minutes walk
3. Which
is correct?
a. the Queen of England’s daughter
b. the daughter of the Queen’s England
c. the Queen’s of England daughter
d. the daughter of England’’ Queen
4. Dr.
Sumeth is an English teacher of…………………..
a. Somsri and Somsai
b. Somsri’s and Somsai’s
c. Somsri and Somsai’s
d. Somsri’s and Somsai
5. Suni
borrowed a pen of………………, not……………..
a. you, me
b. yours, me
c. your, mine
d. yours, mine
6. ………………………is
generally made of bricks.
a. The house’s roof
b. The roof’s of the house
c. The roof of the house
d. The roof of the house’s
7. ……………………couldn’t
be solved.
a. The troubles of the poor
b. The troubles’ of the poor.
c. The troubles of the poor’s
d. The poor troubles’
8. The
man with his wife is going to………….to buy some bread for his breakfast today.
a. the baker
b. the bakery’s
c. the baker’s
d. the baker shop
9. My
boss will give me a……………….
a. two week’s notice
b. two weeks’ notice
c. two weeks notice’s
d. two week notice
10.There is a……………….dropped in the jar.
a. wing of butterfly
b. butterfly wing
c. butterfly’s wing
d. butterfly wing’s

                                                       เฉลยแบบฝึกหัด

1. B    2. B   
3. A    4. C    5. D   
6. C    7. A    8. C   
9. B    10. C