เรียน ภาษาอังกฤษเรื่อง The Use of Genitive (‘s, of) ตอนที่ 2

8) เติม ‘s หลังนามที่ไม่มีชีวิต ในกรณีที่พูดในความหมายว่า สิ่งนั้นเป็นบุคคล หรือ เสมือนหนึ่งบุคคล (personification) เช่น

Beauty’s queen ราชินีแห่งความงาม

Sorrow’s tears น้ำตาแห่งความเศร้า

Thailand’s statesman รัฐบุรุษของไทย เช่น

Dr.Pridee Panomyong is the Thailand’s statesman.

ดร.ปรีดี พนมยงค์ เป็นรัฐบุรุษของไทย เป็นต้น

9) เติม ‘s หลังคำนามที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสภาพทางการเมือง, คณะบุคคลที่ทำงานร่วมกัน, ผลงานทางศิลปะ, สถานที่ประชาชนอยู่อาศัย, และสถาบันต่างๆ เช่น

the earth’s atmosphere บรรยากาศของโลก

the sun’s rays แสงอาทิตย์

the court’s decree คำพิพากษาของศาล

Bangkok’s traffic การจราจรในกรุงเทพฯ

the country’s population พลเมืองของประเทศ

the nation’s affairs งานระดับชาติ

the company’s officials เจ้าหน้าที่ของบริษัท

the committee’s business งานของคณะกรรมการ

the poem’s meaning ความหมายของโคลง

Europe’s difficulties ความยุ่งยากในยุโรป

America’s resources ทรัพยากรของอเมริกา

the club’s finances การเงินของสโมสร

the club’s finances การเงินของสโมสร

India’s history ประวัติศาสตร์ของอินเดีย

truth’s triumph ชัยชนะแห่งสัจจะ

the ocean’s roar เสียงคำรามแห่งมหาสมุทร

the law’s delays ความไม่สะดวกรวดเร็วทางกฎหมาย

nature’s works ผลงานของธรรมชาติ

heaven’s will ความประสงค์แห่งสวรรค์

etc.

เช่น : Heaven’s will let him live longer.

ความประสงค์แห่งสวรรค์ให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไป

The ocean’s roar frightened us very much.

เสียงคำรามแห่งมหาสมุทรทำให้เรากลัวมาก

10) เติม ‘s หลังนามที่แสดงเวลา, ความกว้าง, น้ำหนัก, และจำนวนเงิน เช่น

เวลา : a month’s holiday วันหยุดงานหนึ่งเดือน

a year’s absence การหายหน้าไปหนึ่งปี

three months ‘sight ภาพที่เห็นเป็นเวลาสามเดือน

ความกว้าง-ยาว

a boat’s length ความยาวของเรือ

a hand’s breadth ความกว้างของฝ่ามือ

a needle’s point จุดเท่าปลายเข็ม

น้ำหนัก : two pounds’ weight หนัก 2 ปอนด์

three tons’ weight น้ำหนัก 3 ปอนด์

baht’s weight น้ำหนักเป็นบาท

จำนวนเงิน a month’s salary เงินเดือนทั้งเดือน

a day’s pay เงินค่าจ้างเป็นรายวัน

a week’s wages ค่าจ้างเป็นสัปดาห์

11) เติม ‘s หลังคำนามเพื่อบอกรูปพหูพจน์ของตัวอักษร (letter) จำนวน (number) และคำ (word) เช่น

There are three a’s in the word “papaya”

มี a สามตัวในคำว่า papaya (มะละกอ)

How many 5’s are there in your telephone number?

มีเลข 5 กี่ตัวในเลขหมายโทรศัพท์ของคุณ?

There are three the’s in his sentence.

มีคำ the สามคำในประโยคนี้

How many other’s are there in your essay?

มีคำ other มากเท่าไรในบทเรียงความของคุณ

12) เติม ‘s หลังคำนามที่เป็นสำนวนมีรูปมาจาก Abstract Noun ตลอดไป เช่น
at their journey’s end ที่สุดของการเดินทาง

for pity’s sake เพื่อเห็นแก่ความสงสาร

for honesty’s sake เพื่อเห็นแก่ความซื่อสัตย์

for peace’s sake เพื่อเห็นแก่ความสงบสุข

13) ให้เติม ‘s หลังคำสรรพนามผสม (Compound Pronoun) ต่อไปนี้ได้ทันที เมื่อสรรพนามผสมเหล่านี้ทำหน้าที่แสดงความเป็นเจ้าของ ได้แก่

somone’s no one’s everybody’s

somebody’s nobody’s one’s

anybody’s everyone’s anyone’s

somebody else’s เช่น

There is somebody’s dog lying under my house.

มีสุนัขของใคร (ก็ไม่รู้) นอนอยู่ใต้ถุนบ้านของผม เป็นต้น

การละคำนามที่อยู่หลัง Apostrophe “ ‘s “

ถาม : การละคำนามที่อยู่ ‘s จะกระทำได้ในกรณีใดบ้าง ? ขอให้บอกอย่างละเอียดพร้อมยกตัวอย่างประกอบด้วย?

ตอบ : ปกติแล้วหลัง ‘s ต้องมีนามเสมอเพราะเป็นนามหลักให้นามที่เติม ‘s นั้นไปอาศัยหรือไปขยาย แต่อย่างไรก็ตามในบางกรณีคำนามที่ตามหลัง ‘s ก็อาจละไว้ได้ในฐานที่เข้าใจแล้วก็ได้ การละนั้นจะทำได้ก็ต่อเมื่อ……

1)คำนามที่ได้กล่าวมาแล้วครั้งแรก และไม่จำเป็นต้องกล่าวซ้ำอีก เป็นครั้งที่ 2 หรือ คำนามที่ไม่ได้บ่งบอกครั้งแรก แต่สามารถเข้าใจจากข้อความในประโยคนั้นเอง ก็ละคำนานมตามหลัง ‘s ได้ เช่น

These are my shoes. Those are John’s.

เหล่านี้คือรองเท้าของผม เหล่านั้นคือ (รองเท้า) ของจอห์น

(คำที่ละไว้คือ shoes ที่อยู่หลัง John’s)

I parked my car next to Linda’s.

ผมจอดรถของผมไว้ใกล้ๆกับ (รถ) ของลินดา

(คำที่ละไว้คือ car ที่อยู่หลัง Linda’s)

Prasan’s is a good job. (งาน) ของประสานเป็นงานที่ดี

(คำทีทละไว้ในฐานเข้าใจคือ job ที่อยู่หลัง Prasan’s)

These pen are Bob’s. ปากกาเหล่านี้เป็น (ปากกา) ของบ๊อบ

(คำที่ไว้คือ pens ที่อยู่ Bob’s)

2)ในโครงสร้างของนามที่ขยายด้วย of Double Genitive (คำแสดงความเป็นเจ้าของสองเท่า) อยู่แล้ว ก็ให้ละคำนามที่ตามหลัง ‘s ได้ เช่น

A friend of my father’s visited us at home yesterday.

เพื่อนคนหนึ่งของพ่อของผมได้มาเยี่ยมเราที่บ้านเมื่อวานนี้

(คำละไว้ในฐานเข้าใจอีก friend ที่อยู่หลัง father’s)

Some dresses of Betty’s are very expensive.

ชุดแต่งตัวบางชุดของเบตตี้แพงมาก

(คำที่ละไว้คือ dresses ที่อยู่หลัง betty’s)

This daughter of your uncle’s won the government scholarship to continue the studies abroad.
บุตรสาวลุงของคุณคนนี้ได้รับทุนการศึกษาของรัฐบาลไปเรียนต่อต่างประเทศ
(คำที่ละไว้คือ daughter ที่อยู่หลัง uncle’s)

3)ให้ละคำนามที่อยู่หลัง ‘s ได้เมื่อนามนั้นเป็นชื่อของวัด, โรงแรม, โรงละคร, ห้างร้าน, โรงพยาบาล, สนามกีฬา, ร้านอาหาร, และบ้าน เช่น
They go to St.Andrew’s on Sundays.

เขาไปโบสถ์เซ็นต์แอนดรูทุกวันอาทิตย์

(คำที่ละไว้คือ Church หลัง Andrew’s)

My younger sister went to the dentist’s yesterday.

น้องสาวของผมไปหาหมอฟันเมื่อวานนี้

(คำที่ละไว้คือ clinic หรือ office ที่อยู่หลัง dentist’s)

I can get a haircut from the barber’s.
ผมสามารถได้รับการตัดผมจากร้านตัดผม

(คำที่ละไว้คือ shop หลัง barber’s)

Today we intend to go to Johnson’s.

วันนี้เราตั้งใจจะไปบ้านขชองจอห์นสัน

(คำที่ละไว้คือ house ที่อยู่หลัง Johnson’s)

I bought many things at Robinson’s.

ผมซื้อของหลายอย่างที่ห้างโรบินสัน

(คำที่ละไว้คือ shop หรือ store ที่อยู่หลัง Robinson’s

She was ill, so she went so St.Mary’s.

หล่อนไม่สบาย ดังนั้นจึงไปโรงพยาบาลเซ็นต์แมรี่

(ละคำ hospital ที่อยู่หลัง St.Mary’s ไว้ในฐานเข้าใจแล้ว)