เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Prepositions and Idioms

ถาม : Preposition คืออะไร ? มีไว้สำหรับอะไร? แบ่งออกเป็นกี่ชนิดอะไรบ้าง จงตอบมาให้ละเอียด เพราะเรียนมาหลายปีแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจดี และยังใช้ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไรนัก?

ตอบ : Preposition แปลว่า “บุรพบท” มีไว้สำหรับใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างนามหรือสรรพนามกับคำอื่นๆในประโยค เช่น

I lay my book on the table. ผมวางหนังสือของผมไว้บนโต๊ะ

She is going to school. หล่อนกำลังไปโรงเรียน

(ประโยคแรกจะเห็น on แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง book กับ table เพื่อจะบอกว่าฉันวางหนังสือไว้บนโต๊ะ (ไม่ใช่ที่อื่น) ส่วนประโยคหลังจะเห็น to แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกริยา going กับ school เพื่อบอกให้ทราบว่า หล่อนไปโรงเรียน (ไม่ใช่ไปที่อื่น) เพราะฉะนั้นคำ on และ to ในประโยคข้างบนนี้จึงเรียกว่า Preposition หรือ บุรพบท)

การแสดงความสัมพันธ์ของ Preposition กับคำอื่นนั้น เมื่อกล่าวโดยหลักใหญ่ๆ มีอยู่ 2 อย่างด้วยกัน คือ

1.แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกริยากับนามหรือสรรพนาม เช่น

They work in the garden. พวกเขาทำงานอยู่ในสวน

(in แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกริยา work กับคำนาม garden)

I went with him. ผมไปกับเขา

(with แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกริยา went กับ สรรพนาม him)

2. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างนามกับนาม หรือ นามกับสรรพนาม เช่น

The camera on the sofa is mine.

กล้องถ่ายรูปที่อยู่บนโซฟานั้นเป็นของฉัน

(on แสดงความสัมพันธ์ระหว่างนามด้วยกันคือ camera กับ sofa)

I shall send this present to him.

ผมจะส่งของขวัญนี้ไปให้เขา

( to แสดงความสัมพันธ์ระหว่างนาม present กับสรรพนาม him)

อนึ่ง นามหรือสรรพนามใดก็ตามที่วางอยู่หลัง Preposition ใด ต้องเป็น Object ของ Preposition ตัวนั้น เช่น

He is looking at me. (อย่าใช้ at I)

เขากำลังดูฉัน

She thought of us. (อย่าใช้ of we)

หล่อนคิดถึงเรา

ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ เราจะวาง Preposition ไว้หน้า Object ของมันเสมอ ยกเว้น Object นั้นเป็นคำ Question Word จึงจะวาง Preposition ไว้หลังได้ เช่น

What are you looking at? คุณกำลังดูอะไรอยู่?

What are you thinking of? คุณกำลังคิดถึงอะไร?

Which of these chairs did you sit on? บรรดาเก้าอี้เหล่านี้คุณนั่งตัวไหน?