แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Of pearls and stars

Of pearls and stars
(ไข่มุกและดวงดาว)
By Heinrich Heine
ประโยคภาษาอังกฤษ
The pearly treasures of the sea,
The lights that spatter heaven above,
More precious than these wonders are
My heart-of-hearts filled with your love.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
สมบัติดั่งมุกของท้องทะเล
กับแสงที่สาดมาจากสวรรค์เบื้องบน
ที่ล้ำค่ายิ่งกวาสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ก็คือ
หัวใจแห่งหัวใจของฉันเปี่ยมด้วยรักของเธอ
ประโยคภาษาอังกฤษ
The ocean’s power, the heavenly sights
Cannot outweigh a love filled heart.
And sparkling stars or glowing pearls
Pale as love flashes, beams and darts.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
พลังของมหาสมุทร, ภาพแห่งสวรรค์
ก็ไม่อาจสำคัญเหนือกว่าหัวใจที่เปี่ยมด้วยรัก
และหมู่ด้าวระยิบหรือไข่มุกเรืองเรื่อ
จะซีดจางในเมื่อความรักฉาย, ส่องและสาดแสง
ประโยคภาษาอังกฤษ
So, little, youthful maiden come
Into my ample, feverish heart
For heaven and earth and sea and sky
Do melt as love has melt my heart.
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ดังนั้น, น้องน้อย, แม่สาวแรกรุ่นจงมา
เข้าสู่หัวใจอันตื่นเต้นเปิดกว้างของฉัน
เพราะสวรรค์และพิภพกับทะเลและท้องฟ้า
ล้วนละลายได้ดั่งความรักละลายหัวใจฉันแล้ว

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Pearly (adj.0 ดังไข่มุก

Spatter (v.) สดกระจาย

Precious (adj.) ล้ำค่า

Sparkling (adj.) เป็นประกาย

Flash (v.) กระจายแสง

Beams (v.) ส่องแสง

Darts (v.) โฉบ, เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว

Feverish (adj.) น่าตื่นเต้น

Ample (adj.) กว้างขวาง

นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปใช้สนทนา

1. You are very precious to me.
(คุณน่ะมีค่าต่อฉันมาก)

2. The good always outweigh the bad.
(สิ่งที่ดีย่อมอยู่เหนือกว่าสิ่งที่เลว)

3. You look youthful this year.
(คุณแลดูหนุ่มแน่นนะในปีนี้)