เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Noun-Equivalent

Noun-Equivalent แปลว่า “นามสมมูลย์” หมายถึง คำหรือ หมู่คำใดๆ ซึ่งตามรูปลักษณะแล้วไม่ได้เป็นนามแต่นำมาใช้ทำหน้าที่เช่นเดียวกับนามหรือใช้เสมือนหนึ่งเป็นนาม เรียกคำนั้นว่า Noun-Equivalent ในภาษาอังกฤษคำที่นำมาใช้เป็น Noun-Equivalent มีอยู่ 5 ชนิดได้แก่

1. Infinitive ได้แก่กริยาที่มี to นำหน้า เช่น to go, to come, to walk, to sleep นำมาใช้ อย่าง Noun ได้เช่น
To sleep is necessary for health.
การนอนหลับเป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพ

He wants to walk every morning.

เขาต้องการเดินทุกๆเช้า

(to sleep และ to walk โดยรูปแบบแล้วเป็นกริยา แต่นำมาใช้อย่างนาม (Noun-Equivalent) ตัวแรกเป็น Subject ในประโยค ส่วนตัวหลัง เป็น Object ของกริยา wants)

2. Gerund ได้แก่ กริยาที่เติม ing (Verb-ing) เช่น running, walking, sleeping, eating, reading, etc. นำมาใช้อย่าง Noun ได้เช่น
Sleeping at midday is necessary for a baby.

การนอนหลับเวลากลางวันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็ก

(Sleeping นำมาใช้อย่างนาม (Noun-Equivalent) ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค)

Marisa likes reading after dinner.

มาริสาชอบอ่านหนังสือหลังทานอาหารค่ำ

(Reading นำมาใช้อย่างนาม (Noun-Equivalent) ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา likes ในประโยค)

3. Adjective (คุณศัพท์) บอกลักษณะเช่น Good (ดี), brave (กล้าหาญ), rich (ร่ำรวย), Poor (ยากจน) etc. นำมาใช้อย่างนาม (Noun-Equivalent) ได้ แต่ต้องใช้โดยมี the นำหน้าทุกครั้ง และให้ถือเป็นพหูพจน์ด้วย เช่น
The good should be praised.

คนดีทั้งหลายควรได้รับการยกย่อง

(Good เป็นคุณศัพท์แต่นำมาใช้อย่างนาม (Noun-Equivalent) ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค)

The rich must help the poor.

คนรวยจะต้องช่วยคนจน

(Rich และ Poor เป็นคุณศัพท์ แต่นำมาใช้อย่างนาม Rich ทำหน้าที่เป็นประธาน Poor ทำหน้าที่เป็นกรรม)

4. Phrase (วลี) นำมาใช้อย่างนาม (Noun-Equivalent) ได้ เช่น
Where to go is not known. จะไปไหนยังไม่มีใครทราบ

(Where to go เป็นวลีแต่นำมาใช้อย่างนาม และทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนี้)

I do not know what to say. ผมไม่รู้จะพูดอะไรดี

(What to say เป็นวลี แต่นำมาใช้อย่างนาม และทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา know)

5. Clause (อนุประโยค) นำมาใช้อย่างนาม (Noun-Equivalent) ได้ เช่น
What he is doing now is difficult for us to know.
เขากำลังทำอะไรอยู่ขณะนี้ยากสำหรับเราที่จะรู้ได้

(What he is doing now เป็น Clause (คือ Noun clause) แต่นำมาใช้อย่างนาม (Noun-Equivalent) ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค)

No one can understand why she cried.

ไม่มีใครเข้าใจได้เลยว่าทำไมเธอจึงร้องไห้

(Why she cried เป็น clause แต่นำมาใช้อย่างนาม (Noun-Equivalent) ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา understand)