เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Material Noun แปลว่า “วัตถุนาม” หมายถึง “นามที่เป็นชื่อของวัตถุ ได้แก่ แร่ธาตุ โลหะ ของแข็ง ของเหลว หรือบางครั้งจะเรียกว่า Mass Noun (นามมวลสาร) ก็ได้ เพราะนามจำพวกนี้อยู่เป็นกลุ่มก้อน แสดงความมากน้อยด้วยปริมาณ (Quantity) ไม่ใช่ด้วยจำนวน (Number) และนามชนิดนี้ไม่ใช้ Article นำหน้า” Material Noun ได้แก่นามต่อไปนี้

Sugar
น้ำตาล
Bread
ขนมปัง
Cream
ครีม
Flour
แป้ง
Rice
ข้าว
Gold
ทอง
Coal
ถ่าน
Soil
ดิน
Wood
ไม้
Cloth
เสื้อผ้า
Leather
หนังสัตว์
Copper
ทองแดง
Water
น้ำ
Oil
น้ำมัน
Ink
น้ำหมึก
Air
อากาศ
Mud
โคลน
Smoke
ควัน
Soap
สบู่
Furniture
เครื่องเรือน

ตัวอย่างประโยค ก็เช่น

Copper is less valuable than gold.

ทองแดงมีค่าน้อยกว่าทองคำ

Mud is soil mixed with water.

โคลนก็คือดินผสมกับน้ำ

Living things cannot remain without air.

สิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะคงอยู่ไม่ได้โดยปราศจากอากาศ

คำว่า Copper, gold, mud, soil, water, air เป็น Material Noun

ถาม : Material Noun เมื่อต้องการทราบจำนวนหรือเป็นหน่วย จะมีวิธีทำได้อย่างไร

ตอบ : Material Noun โดยปกติแล้วถือเป็นนามนับไม่ได้ เป็นรูปเอกพจน์อย่างเดียว ทำเป็นรูปพหูพจน์ไม่ได้ดังนั้นผู้พูดหรือผู้ฟังประสงค์จะทราบจำนวนหรือหน่วยของ Material Noun ก็ใช้ได้ Common Noun มาประกอบโดยมี of มาคั่น และที่ Common Noun นั้นจะเป็นผู้กำหนดจำนวนของ Material Noun อีกทีหนึ่งตามสูตรนี้ :

Numberal + Common Noun + Material Noun (Mass Noun) เช่น

A glass of milk นมหนึ่งแก้ว

Two glasses of milk นมสองแก้ว

Five pieces of chalk ชอล์ค 5 แท่ง

A cup of tea ชาหนึ่งถ้วย

Two cups of coffee กาแฟ 2 ถ้วย

One kilograms of sugar น้ำตาลหนึ่งกิโล

Three kilograms of meat เนื้อ 3 กิโล

Ten bags of sand ทราย 10 กระสอบ

A loaf of bread ขนมปังหนึ่งก้อน

A bottle of ink น้ำหมึกหนึ่งขวด

Ten leaves of sugar น้ำตาล 10 ก้อน

ให้ทุกคนสังเกตไว้ด้วยว่า เมื่อ Material Noun ที่กล่าวมานี้ไปทำหน้าที่เป็น Subject ในประโยคจะใช้ Verb เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์นั้นให้ถือเอาตาม Common Noun ที่ประกอบอยู่หน้านั้นเป็นเกณฑ์ นั้นคือ ถ้า Common Noun เป็นเอกพจน์ ก็ใช้ Verb เอกพจน์ ถ้าเป็นพหูพจน์ ก็ใช้พหูพจน์ เช่น

A piece of chalk is on the table.

ชอล็คแท่งหนึ่งอยู่บนโต๊ะ (เป็นเอกพจน์ใช้ is)

Five kilograms of meat are worth two hundred bath.

เนื้อ 4 กิโลราคา 200 บาท (เป็นพหูพจน์ใช้ are)

นอกจากนี้แล้ว Material Noun ถ้าต้องการพูดถึงปริมาณ “มาก” หรือ “น้อย” มาขยายอยู่ข้างหน้าให้ใช้เฉพาะมากหรือน้อยของคำบอกปริมาณต่อไปนี้เท่านั้นมาประกอบอยู่ข้างหน้า ซึ่งก็ได้แก่

Little, a little, much, a lot of, plenty of, a great deal of เช่น

He has little money in his pocket.

She has a little salt in the kitchen.

I have much ink in the bottle.

Jane wants to buy a lot of rice for his family.

There is plenty of sugar in the shop.

She has a great deal of fish left in the cupboard.

หมายเหตุ : อย่าใช้ many, several, few, a few, a large number of, a great number of มานำหน้า Material Noun โดยเด็ดขาด ขอให้ระมัดระวังให้ดีด้วยครับ