เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Countable and Uncountable Noun

ถาม : Countable Noun คืออะไร? Noun ชนิดไหนบ้างที่จะถือได้ว่าเป็น Countable Noun จงอธิบาย?

ตอบ : Countable Noun แปลว่า “นามนับได้” หมายความว่า นามตัวนั้นสามารถนับได้เป็นรายชิ้น รายสิ่ง รายอัน และรายบุคคลโดยนามนั้นเองเป็นเอกเทศ ไม่ต้องอาศัยวัตถุเครื่องชั่ง ตวง วัด อย่างอื่นๆมาช่วยนับ และนามนับได้ดังว่านี้ก็สามารถเติมเลขจำนวนนับประกอบข้างหน้าได้ด้วย เช่น one man, two men, three boys, four girls etc. นอกจากนี้แล้วก็สามารถทำเป็นพหูพจน์ได้ ดังนั้นนามทั้ง 8 ชนิดที่กล่าวมาก็จัดเข้าในประเภท “เป็นนามนับได้” ดงนี้

Common Noun = สามานยนาม เช่น boy, book, cat, house

Proper Noun = วิสามานยนาม เช่น Sak, John, Mary, Jim

Collective Noun = สมุหนาม เช่น a group of students, jury

Compund Noun = นามผสม เช่น Living-room, cowboy

Agent Noun = นามแสดงความเป็นผู้กระทำ เช่น Sailor, visitor,

ทั้ง 5 ชนิดนี้จัดเข้าในประเภทเป็นนามนับได้ ขอให้นักศึกษาจดจำเอาไว้ด้วย ของกล้วยๆ อย่างนี้ ใช่ไหมครับ? สรุปแล้วนามที่จะถือว่าเป็นนามนับได้นั้นต้องมีคุณสมบัติ 3 อย่างคือ

1. นับได้เป็นรายอันโดยนามนั้นเอง

2. ทำเป็นพหูพจน์ได้

3. ใช้เลขจำนวน one, two, three ประกอบข้างหน้าได้

ถาม : Uncountable Noun คืออะไร ? Noun ชนิดไหนบ้างที่จะถือว่าเป็น Uncountable Noun จงชี้แจงมาให้ละเอียด?

ตอบ : Uncountable Noun แปลว่า “นามนับไม่ได้” หมายความว่านามตัวนั้นไม่สามารถนับได้เป็นรายตัว รายสิ่ง รายอัน ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน แยกนับเป็นรายตัวไม่ได้ แสดงความว่า “มาก” หรือ “น้อย” ด้วยปริมาณ เช่น much water, little ink ไม่ใช่ด้วยจำนวนเป็น หนึ่ง สอง สาม นอกจากนี้ก็ทำเป็นรูปพหูพจน์โดยตัวนามนั้นไม่ได้ (แต่ทำได้ด้วยวิธีอื่นจะได้อธิบายในครั้งต่อไป)

ดังนั้นนามทั้ง 8 ชนิด เมื่อจัดเข้าในประเภทนับไม่ได้ ก็จัดได้ดังนี้

Material Noun (หรือ Mass Noun)= วัตถุนามหรือนามมวลสาร เช่น gold, air, copper, ink, sand etc.

Abstract Noun = อาการนาม เช่น education, politics, goodness, wisdom, experience etc.

Noun-Equivalent = นามสมมูลย์ เช่น To walk, to eat, what to do, how to say, etc. นามทั้ง 3 ชนิดที่กล่าวมานี้จัดเข้าในประเภท “เป็นนามนับไม่ได้” เพราะตัวนามนั้นเราไม่สามารถนับแยกเป็น หนึ่ง สอง ได้ เพราะมันอยู่รวมเป็นกลุ่มก้อน สรุปแล้วลักษณะของนามนับไม่ได้มีอยู่ 3 อย่าง คือ

1. นับไม่ได้เป็นรายสิ่ง เพราะรวมกันอยู่เป็นกลุ่มก้อน

2. ทำเป็นรูปพหูพจน์ไม่ได้ (มีรูปเอกพจน์อย่างเดียว)

3. แสดงจำนวนด้วยปริมาณมากหรือน้อยเท่านั้น

การทำนามนับไม่ได้ให้เป็นนามนับได้

คนที่รักภาษาอังกฤษทั้งหลาย นามนับไม่ได้นั้นบางครั้งเมื่อจำเป็นอยากทราบจำนวน ก็ทำให้เป็นเสมือนนามนับได แต่ทั้งนี้ต้องอาศัย วัตถุ ภาชนะ หรือ เครื่อง ชั่ง ตวง วัด ชิ้น ส่วน อย่างอื่นเข้ามาเป็นเครื่องนับนามที่นับไม่ได้ ให้เป็นนามนับได้แทน ตามสูตรของการสร้างคำดังนี้ Common Noun + Of + Material (Mass) Noun เช่น

รูปเอกพจน์ (Singular Noun)

A piece of paper กระดาษหนึ่งแผ่น

A drop of water น้ำหนึ่งหยด

An item of news ข่าวหนึ่งเรื่อง

A bar of soap สบู่หนึ่งก้อน

A roll of cloth ผ้าหนึ่งม้วน

A loaf of bread ขนมปังหนึ่งก้อน

A bag of flour แป้งหนึ่งถุง

A bottle of milk นมหนึ่งขวด

A basket of fruit ผลไม้หนึ่งกระจาด

A cup of tea ชาหนึ่งถ้วย

A glass of water น้ำหนึ่งแก้ว

A yard or ribbon ริบบ๊อนหนึ่งหลา

A ton of sugar น้ำตาลหนึ่งกิโล

A metre of silk ผ้าไหมหนึ่งเมตร

รูปพหูพจน์ (Plural Noun)

Many pieces of paper กระดาษหลายแผ่น

Three drops of water น้ำ 3 หยด

Two items of news ข่าว 2 เรื่อง

Five bars of soap สบู่ 5 ก้อน

Few rolls of cloth ผ้า 2-3 ม้วน

Six loaves of bread ขนมปัง 6 ก้อน

Several bags of flour ถุงแป้งหลายถุง

Two bottles of milk ขวดนม 2 ขวด

Four baskets of fruit ผลไม้ 4 กระจาด

Cups of tea ชาหลายถ้วย

Glasses of water น้ำหลายแก้ว

Many metres of cloth ผ้าหลายเมตร etc. เช่น

He wants to by many metres of cloth today.

เขาต้องการซื้อผ้าหลายเมตรวันนี้

A yard of string is worth twenty baht.

เชือกหนึ่งหลาราคา 20 บาท

อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือว่า Common Noun บางชนิดเมื่อกล่าวถึงรูปร่างเป็นตัวเป็นตนเราก็ถือได้ว่ามันเป็น Countable Noun เช่นกัน

แต่ถ้ากล่าวถึงหรือหมายถึงส่วนที่แยกแยะชำแหละออกเป็นชิ้นส่วนแล้วละก็ ให้ถือเป็น Uncountable Noun เช่น

เป็น Countable Noun
เป็น Uncountable Noun
Cow, ox
วัว
Beef
เนื้อวัว
Pig
หมู
Pork
เนื้อหมู
Sheep
แกะ
Mutton
เนื้อแกะ
Tree
ต้นไม้
Wood
ไม้แปรรูป
Trousers
กางเกงขายาว
Cloth
ผ้า etc.