เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Error in Idiom

นักศึกษาทั้งหลายครับ idiom บางตัวเมื่อนำมาพูดหรือเขียนต้องมีกรรม (Object) มารับทังในส่วนที่เป็น Verb และส่วนที่เป็น Preposition เสมอ แต่จะวางกรรมไหนไว้หน้า – หลังกันและกันนั้น มีโครงสร้าง (Structure) ของแต่ละ Idiom ไว้ให้แล้ว จึงขอให้ทุกคนพิจารณาจดจำเอาไว้ให้ดี ซึ่งมีดังต่อไปนี้

Add to
= บวกกับ, ผสมกับ, มี Structure ดังนี้

Add + Something + to (with) + Something เช่น

I want to add this number to that number.

ผมต้องการบวกเลขจำนวนนี้กับเลขจำนวนนั้น

Blame for = กล่าวตำหนิ, ติเตียน มี Structure ดังนี้

Blame + Someone + for + something เช่น

My father Blamed me for my evil deed.

บิดาของฉันกล่าวตำหนิการกระทำอันเลขร้ายของฉัน

Compare with (to) = เปรียบเทียบ…..กับ มี Structure ดังนี้

Compare + something + with + something เช่น

He compares this care with that one.

เขาเปรียบเทียบรถคันนี้กับรถคันนั้น

Congratulate on = ขอแสดงความยินดี มี structure ดังนี้

Congratulate + someone+ on + something เช่น

เราขอแสดงความยินดีที่คุณได้เลื่อนตำแหน่ง

Explain to = อธิบายให้ฟัง มี Structure ดังนี้

Explain + something + to + someone เช่น

Can you explain this math problem to me?

คุณอธิบายโจทย์เลขข้อนี้ให้ผมฟังได้ไหม?

Excuse for = อภัยโทษให้มี structure ดังนี้

Excuse + someone + for + something เช่น

Please excuse me for being late.

โปรดให้อภัยที่ผมมาสายด้วยเถอะ

Introduce to = แนะนำให้รู้จัก มี structure ดังนี้

Introduce + someone + to + someone เช่น

I introduce him to my sister today.

ผมแนะนำเขาให้รู้จักกับน้องสาวของผมวันนี้

Keep for = เก็บไว้ให้ มี structure ดังนี้

Keep + something + for + someone เช่น

Would you keep this money for me?

คุณช่วยเก็บเงินจำนวนนี้ไว้ให้ผมได้ไหมครับ?

Prefer to = ชอบ….มากกว่า….มี structure ดังนี้

Prefer + (someone, something + to + (someone, something) เช่น

She prefers this pen to that one.

หล่อนชอบปากกาด้ามนี้มากกว่าด้ามนั้น

I prefer a girl to a boy.

ผมชอบเด็กหญิงมากกว่าเด็กชาย

Remind of = เตือนให้ระลึกถึง, เตือนความจำ มี Structure ดังนี้

Remind + someone + of + something หรือ someone เช่น

He reminds me of my appointment.

เขาเตือนฉันให้ไปตามนัด

My friend reminds me of my mother.

เพื่อนฉันเตือนให้ฉันนึกถึงแม่ของฉันบ้าง

Thank for = ขอบคุณสำหรับ มี structure ดังนี้

Thank + someone + for + something เช่น

Thank you for telling me about your plans.

ขอบคุณที่บอกโครงการต่างๆ ของคุณให้ผมทราบ

Subtract from = ลบออกจาก, หักออกจาก มี Structure ดังนี้

Subtract + something + from + something เช่น

Please subtract this figure from the total.

โปรดลบเลขตัวนี้ออกจากจำนวนรวมเสีย

Conceal from = ปิดบังจาก มี Structure ดังนี้

Conceal + something + from + somebody เช่น

He tried to conceal his anxiety from his colleagues.

เขาพยายามปิดบังความวิตกกังวลของเขาจากเพื่อนร่วมงาน

Excuse of = กล่าวหา มี Structure ดังนี้

Excuse + somebody + of something

(excuse + ผู้ถูกกล่าวหา + of + ข้อกล่าวหา) เช่น

เขากล่าวหาว่าผมเป็นขโมย

หรือ อีก structure หนึ่ง

Excuse + ผู้ถูกกล่าวหา + of + กริยาเติม ing เช่น

She excused me of stealing her money.

เธอกล่าวหาว่าผมได้ขโมยเงินของเธอไป

Compensate for = ชดเชย, ตอบแทน มี structure ดังนี้

Compensate + ผู้ได้รับการชดเชย + for + สิ่งที่สูญเสีย เช่น

Nothing can compensate you for this loss.

ไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถชดเชยคุณได้สำหรับการสูญเสียอันนี้

Reproach for = ตำหนิ, ต่อว่า มี structure ดังนี้

Reproach + ผู้ถูกตำหนิ + for + เรื่องที่ถูกตำหนิ เช่น

She reproached him for taking impolitely.

หล่อนตำหนิเขาสำหรับการพูดที่ไม่สุภาพ

Relieve of = ช่วยให้เบา, แบ่งภาระ มี structure ดังนี้

Relieve + ผู้ที่ได้รับการแบ่งเบา + of + สิ่งที่แบ่งเอาไป เช่น

My friend relieved me of my hard work.

เพื่อนผมได้ช่วยผมแบ่งเบาภาระในงานที่หนักอึ้งออกไปบ้าง

แบบฝึกหัด

Supply the correct preposition in the blank.

To for with on off

1. I introduce him………. My new friend.

2. She preferred Pepsi…………….. Cola

3. While we are here, we should remind him………….. his father.

4. Please add this number……………..that one.

5.The teacher explained this question……………….us yesterday.

6. Could you keep this money………..your wedding?

7. The foreman excused me………….being late.

8. Thank you very much………..explaining about this problem.

9. I want to subtract this figure…………. The total.

10. There is something to compensate you……….this loss.

เฉลยแบบฝึกหัด

1. to

2. to

3. of

4. to

5. to

6. for

7. for

8. for

9. from

10. for