เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Conjunctive Adverb
ถาม : Conjunctive Adverb คืออะไร? แบ่งออกเป็นกี่ชนิดอะไรบ้าง? และแต่ละชนิดมีวิธีใช้อย่างไร ขอให้อธิบายมา?

ตอบ : Conjunctive Adverb (หรือจะเรียก Relative Adverb ก็ได้) “กริยาวิเศษณ์สันธาน” ถ้าดูให้ลึกซึ้งแล้วกริยาวิเศษณ์สันธานก็ได้แก่ Interrogative Adverb นั่นเอง เพียงแต่ ณ ที่นี้ มิได้ทำหน้าที่เป็นคำถาม หากแต่ใช้ ทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์ขยายกริยาในประโยคของตัวเอง และในเวลาเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็น Conjunction (สันธาน) เชื่อมข้อความของประโยคหน้ากับประโยคหลัง ให้กลมกลืนกันอีกด้วย เพราะฉะนั้นจึงได้เรียก Interrogative Adverb ที่นำมาใช้ตามความหมายนี้ว่าเป็น Conjunctive Adverb หรือ “กริยาวิเศษณ์สันธาน” จะขอยกตัวอย่างให้ดูสัก 1 ตัวอย่าง เพื่อประกอบคำอธิบาย เช่น

This is the place where we live.

นี่คือสถานที่ที่เราอาศัยอยู่

ประโยคนี้แยกเป็นประโยคเล็กได้ 2 ประโยค คือ

A. This is the place. B. Where we live.

คำว่า Where ในประโยค b นั้นเป็นกริยาวิเศษณ์ขยายกริยา live และในเวลาเดียวกันนี้ทำหน้าที่เป็นสันธานเชื่อมความกับประโยค a ด้วย ฉะนั้น จึงได้รูปประโยคออกมาเป็น This is the place where we live. ด้วยประการฉะนี้แล

Conjunctive Adverb แบ่งออกเป็นชนิดย่อยๆ ได้ 6 ชนิดคือ

1. Conjunctive Adverb of Time สันธานวิเศษณ์ บอกเวลา

2. Conjunctive Adverb of Place สันธานวิเศษณ์บอกสถานที่

3. Conjunctive Adverb of Frequency สันธานวิเศษณ์บอกความถี่

4. Conjunctive Adverb of Manner สันธานวิเศษณ์บอกกิริยาอาการ

5. Conjunctive Adverb of Quantity สันธานวิเศษณ์บอกปริมาณ

6. Conjunctive Adverb of Reason สันธานวิเศษณ์บอกเหตุผล

ดังจะได้อธิบายรายละเอียดต่อไปนี้ :

1.1) Conjunctive Adverb of Time แปลว่า “สันธานวิเศษณ์บอกเวลา” หมายถึงคำที่ไปทำหน้าที่เชื่อมประโยคและขยายกริยาเพื่อบอกเวลา ได้แก่ When (เมื่อไร) เช่น

Can you tell me when he will arrive here?

คุณบอกผมได้ไหมว่าเมื่อไรเขาจะมาถึงที่นี่?

I know when he will come.

ผมรู้ว่าเมื่อไรเขาจะมา

(When ทั้ง 2 ประโยคทำหน้าที่ขยายกริยา will arrive และ will come และในเวลาเดียวกันก็เชื่อมข้อความประโยคหน้าและประโยคหลังให้กลมกลืนกันด้วย เพราะฉะนั้นจึงทำหน้าที่เป็น “สันธานวิเศษณ์บอกเวลา”)

2.2) Conjunctive Adverb of Place แปลว่า “สันธานวิเศษณ์บอกสถานที่” หมายถึง คำที่ไปทำหน้าที่เชื่อมประโยค และขยายกริยาเพื่อบอกสถานที่ ได้แก่คำว่า Where (ที่ไหน, ที่ที่) เช่น :

This is where I stayed last year.

นี่คือสถานที่ที่ผมมาพักอยู่เมื่อปีกลายนี้

Ladda will go where she live happily.

ลัดดาจะไปยังสถานที่ที่หล่อนสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข

(Where ทั้ง 2 ประโยค ทำหน้าที่ 2 อย่างคือ ขยายกริยา stayed และ live และในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เชื่อมประโยคหน้า-หลัง เข้าด้วยกันด้วย)

3.3) Conjunctive Adverb of Frequency แปลว่า “สันธานวิเศษณ์บอกความถี่ (บางตำราเรียก Number แปลว่า “บอกจำนวน” ก็มี) หมายถึงคำที่ไปทำหน้าที่เชื่อมประโยค และขยายกริยาเพื่อบอกความถี่หรือจำนวนครั้ง ได้แก่คำว่า How often (บ่อยไหม, กี่ครั้ง) เช่น

I asked him how often he had gone there.

ผมถามเขาว่า เขาไปที่นั้นบ่อยไหม

Please tell me how often she asks for money each day.

กรุณาบอกผมด้วยว่าแต่ละวันหล่อนขอเงินกี่ครั้ง

(how often ทั้ง 2 ประโยค ทำหน้าที่เชื่อมประโยคหน้า-หลัง ให้มีเนื้อความกลมกลืนกัน และในขณะเดียวกันก็มาขยายกริยา had gone และ asks เพื่อบอกความถี่หรือจำนวนครั้งอีกด้วย จำไว้ให้ดีน่ะครับ)

4.4) Conjunctive Adverb of Manner แปลว่า “สันธานวิเศษณ์บอกกิริยาอาการ” หมายถึงคำที่ไปทำหน้าทั้งเชื่อมประโยคและขยายกริยาเพื่อบอกอาการของพฤติกรรม หรือ การกระทำอันนั้นๆ ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ได้แก่คำว่า how (อย่างไร) เช่น

My father knows how I shot the tiger.

คุณพ่อของผมรู้ดีว่า ผมยิงเสือตัวนี้ได้อย่างไร

The government asked me how I had got the money.

รัฐบาลถามว่า ผมได้เงินนี้มาได้อย่างไร

The government asked me how I had got the money.

รัฐบาลถามว่า ผมได้เงินนี้มาได้อย่างไร?

(how ในประโยคทั้ง 2 เป็นสันธานวิเศษณ์บอกกริยาอาการ เพราะทำหน้าที่เชื่อมประโยคหน้า – หลัง ให้สัมพันธ์กัน และในเวลาเดียวกันนี้ก็ทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์ขยายกริยา Shot และ Had got อีกด้วย)

5.5 Conjunctive Adverb of Quantity (or Degree) แปลว่า “สันธานวิเศษณ์บอกปริมาณ” หมายถึงคำที่ไปทำหน้าที่เชื่อมประโยค และขยายกริยาเพื่อบอกปริมาณมากน้อย ได้แก่คำว่า How long (นานเท่าไหร่) How far (ไกลเท่าไร) เช่น

No one knows how long she will live with him.

ไม่มีใครทราบหรอกว่า หล่อนจะอยู่กับเขานานเท่าไร

The police wonder how far this man can tell the truth.

เจ้าหน้าที่ตำรวจสงสัย (เหมือนกัน) ว่า ชายคนนี้จะบอกความจริงให้ทราบได้มากขนาดไหน

(How long และ How far เป็นสันธานวิเศษณ์บอกปริมาณ ทำหน้าที่เชื่อมประโยคหน้า – หลัง และขยายกริยา live กับ tell เพื่อบอกปริมาณ)

6.6) Conjunctive Adverb of Reason (or cause) แปลว่า “สันธานวิเศษณ์บอกเหตุผล” หมายถึงคำที่ไปทำหน้าที่เชื่อมประโยคหน้า-หลังให้กลมกลืนกัน และขยายกริยาในประโยค

หลังเพื่อบอกเหตุผลสำหรับการกระทำนั้นๆ ด้วย เช่น

Panya did not know why she cried.

ปัญญาไม่ทราบเลยว่า ทำไมหล่อนจึงร้องไห้

I want to know why he said like that.

ผมอยากรู้ว่าทำไมเขาจึงพูดเช่นนั้น

(Why ทั้ง 2 ประโยค เป็น สันธานวิเศษณ์บอกเหตุผล มาทำหน้าที่เชื่อมประโยคหน้า-หลังให้กลมกลืนกันและในขณะเดียวกันก็เป็นกริยาวิเศษณ์มาขยายกริยา Cried และ Said เพื่อบอกเหตุผล)

หมายเหตุ : Conjunctive Adverb ทุกตัวต้องวางไว้กลางประโยคเสมอ จะเผลอเอาไปวางไว้ต้นประโยคบ้าง หรือ ท้ายประโยคบ้างแล้วมาอ้างว่า ….”หนูลืมค่ะ อาจารย์!” อย่างนี้ไม่เอาน่ะจ๊ะ

แบบฝึกหัด เรื่อง Conjunctive Adverb

จงบอกว่า Conjunctive Adverb ที่ปรากฏอยู่ในแต่ละข้อ เหล่านี้เป็น Conjunctive Adverb ชนิดไหน

When, where, how often, how, how long, how far, why

1. Everybody knows when he will leave here for Hong Kong.

2. Can you tell me when she comes back?

3. I want to know when Porn pan will get married.

4. Ladda will go where she can live happily.

5. We asked David how often he had gone to Japan.

6. Please tell me how often your sister asks for money each day.

7. I want to know how you can do this.

8. I doubt too much how a little boy can play the piano.

9. We wonder how far he can tell us the truth.

11. Nobody knows why she cried.

12. Thai people doubt why the Prime Minister of Vietnam said like that.

เฉลยแบบฝึกหัด เรื่อง Conjunctive Adverb

1. when เป็น Conjunctive Adverb of time

2. when เป็น Conjunctive Adverb of time

3. when เป็น Conjunctive Adverb of time

4. where เป็น Conjunctive Adverb of place

5. how often เป็น Conjunctive Adverb of frequency

6. how often เป็น Conjunctive Adverb of frequency

7. how เป็น Conjunctive Adverb of manner

8. how เป็น Conjunctive Adverb of manner

9. how long เป็น Conjunctive Adverb of quantity

10. how far เป็น Conjunctive Adverb of quantity

11. why เป็น Conjunctive Adverb of reason

12. why เป็น Conjunctive Adverb of reason