เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Conjunction

ถาม : Conjunction คืออะไร? แบ่งออกเป็นกี่ชนิดอะไรบ้าง? ขอให้อธิบายมาอย่างละเอียด?

ตอบ : Conjunctionแปลว่า “สันธาน” หมายถึง “คำที่ใช้เชื่อมคำ (Words) กลุ่มคำ (Phrases) หรือประโยค (sentences) เข้าด้วยกัน และให้เข้าใจไว้ด้วยว่า คำที่จะใช้ Conjunction เชื่อมได้นั้นต้องเป็นคำชนิดเดียวกัน หรือ คล้ายคลึงกัน” ขอให้ทุกคนดูตัวอย่างการใช้สันธานเชื่อมความในประโยคต่อไปนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับ

เชื่อมนามกับนาม เช่น

Time and tide waits for no man.

เวลาและกระแสน้ำไม่คอยใคร

เชื่อมนามกับสรรพนาม เช่น

James and I go to school every day.

เจมส์และฉันไปโรงเรียนทุกๆวัน

เชื่อมสรรพนามกับสรรพนาม เช่น

You and he are both wrong.

คุณและเขาผิดทั้งคู่

เชื่อมกริยากับกริยา เช่น

She sat down and cried.

หล่อนนั่งลงและแล้วก็ร้องไห้

เชื่อมคุณศัพท์กับคุณศัพท์ เช่น

I have a white and black cat at home.

ฉันมีแมวสีขาวดำหนึ่งตัวที่บ้าน

เชื่อมกริยาวิเศษณ์กับกริยาวิเศษณ์ เช่น

Every cat moves slowly and silently.

แมวทุกตัวเดินไปอย่างช้าๆ และเงียบๆ

เชื่อมบุรพบท กับ บุรพบท เช่น

Do not walk up, but down the hill.

ห้ามเดินขึ้นแต่ให้เดินลงเขา

เชื่อมวลีกับวลี เช่น

Not speaking much but speaking well denotes the truly wise.

ไม่พูดมาก แต่พูดได้ดีนั้นแสดงให้เห็นว่าเป็นคนมีความรู้อย่างแท้จริง

เชื่อมอนุประโยคกับอนุประโยค (Clause t Clause) เช่น

My brother told me that his dog was dead.

น้องชายผมบอกผมว่า สุนัขของเขาตายเสียแล้ว

เชื่อมประโยคกับประโยค (Sentence to Sentence) เช่น

He worked hard but he did not succeed.

เขาทำงานอย่างขะมักเขม้น แต่เขาก็ไม่ประสบผลสำเร็จ

ทุกคนคงเห็นแล้วใช่ไหมว่า Conjunction เชื่อมอะไรได้บ้าง ขอให้จำตัวอย่างดังที่กล่าวมาให้ดี จะได้นำไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายขึ้น