เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Assumption : Presumption
Assumption (เออะซัมชึน) n. “ข้อสมมติฐาน” ที่มีความผิดพลาด หรือ ขาดเหตุผล

Presumption (พริซัมชึน) n. “ข้อสมติฐาน ข้อสันนิษฐาน” ที่ถูกต้องหรือมีเหตุผล

Our original assumption is that Mr. A is innocent,

ข้อสมมติฐานเดิมของเรามีว่า นาย ก. เป็นผู้บริสุทธิ์

But the facts that already disclosed in this case create a presumption of guilt.

แต่ความจริงที่ปรากฏชัดอยู่ในคดีนี้ ได้ให้ข้อสันนิษฐานว่า นาย ก. มีความผิดจริง

(assumption ผิดพลาดเพราะ นาย ก. เป็นผู้ไม่บริสุทธิ์

Presumption ถูกต้องตามรูปของคดี พบว่า นาย ก. มีความผิดจริง)

Your assumption is against truth.

ข้อสันนิษฐานของคุณ ขัดกับความเป็นจริง

Her presumption responded to the evident testimony.

ข้อสมมติฐานของเขาตรงกับ คำให้การของพยาน

Assume (เอิซยูม) v. “สันนิษฐาน” ใช้ในทางที่ไม่ดี

Don’t assume you be clever than others.

อย่าสันนิษฐานตัวท่านเอง ว่าฉลาดกว่าคนอื่น

Presume (พริซยูม) v. “สันนิษฐาน” ใช้ในทางที่ดี

The court presumed the accused to be innocent.

ศาลได้สันนิษฐานจำเลย ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์