เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Assembly : Assemblage

Assembly (เออะเซ็มบลิ) n. “สมัชชาหรือสภา” ความหมายรองคือ “การรวมหรือการชุมนุมของประชาชน”

Assemblage (เออะเซ็มบลิจ) n. “การประกอบชิ้นส่วนของเครื่องจักร”

ความหมายรอง “สถานรวบรวมความคิด”

The university assembly offered the distinguished administrator a prize.

สภามหาวิทยาลัยเสนอรางวัล แก่นักบริหารดีเด่น

In 1971 Marshal Thanom’s Government banned the assembly of five or more people.

ในพ.ศ. 2514 รัฐบาลของจอมพลถนอม ห้ามไม่ให้ประชาชนห้าคนขึ้นไปชุมนุมกัน

The assemblage of various parts of a machine is taught in the school of technology.

การประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักร สอนกันในโรงเรียนเทคโนโลยี

The spiritual theatre in Suanmokkha is an assemblage of philosophical pictures.

วิกหนังทางวิญญาณที่สวนโมกข์ เป็นที่รวมภาพทางปรัชญา