เรียนษาอังกฤษ เรื่อง การเปลี่ยนประโยค Direct Speech ที่มี Yes หรือ No

ถาม : ถ้าประโยค Direct Speech มี Yes, หรือ No หากเปลี่ยนเป็น Indirect Speech จะทำได้อย่างไร?

ตอบ : ถ้าประโยค Direct Speech มี Yes หรือ No ให้ทำได้ดังนี้

เมื่อเป็น Indirect Speech คือ

(ก) ประโยคที่มี Yes

1)เปลี่ยน Said to เป็น told + บุคคล + that ถ้าประโยคเดิมนั้นเป็น = Yes, + ประโยค Present Tense เช่น

Direct : He said to me, “Yes, I always do that job for her”
เขาพูดกับผมว่า, “ครับ ผมทำงานนั้นให้เธอเสมอๆ”

Indirect : He told me that he always did that job for her.
เขาบอกผมว่า, เขาทำงานนั้นให้เธอเสมอๆ

2)เปลี่ยน Said to เป็น promised…..that ถ้าประโยคเดิมเป็น = Yes, + ประโยค Future Tense เช่น :-
Direct : Jack said, “Yes, I shall write to you.”
แจ็คพูดว่า, “ครับ ผมจะเขียนถึงคุณ”

Indirect : Jack promised that he would write to me.

แจ็คสัญญาว่าจะเขียนถึงผม

(ใช้ promised that แทน said that)

3)เปลี่ยน said เป็น refused to ถ้าประโยคเดิม = No + ประโยคซึ่งไม่ยอมกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น

Direct : Det said, “No, I shan’t go now.”

เดชพูดว่า, “เปล่า ผมจะไม่ไปเดี๋ยวนี้”

Indirect : Det refused to go at once.

เดชปฏิเสธที่จะไปในทันที

Direct : She said, “No, I shall not live here.”

หล่อนพูดว่า, “เปล่า ดิฉันจะไม่อยู่ที่นี่”

Indirect : She refused to live there.

หล่อนปฏิเสธที่จะอยู่ที่นั่น

หมายเหตุ : เมื่อเปลี่ยนเป็น Indirect คำว่า No ให้ตัดออกไป