เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การเปลี่ยนประโยค Direct หลายประโยครวมกันให้เป็น Indirect (Mixed Type)

ถาม : ถ้าข้อความใน Direct Speech นั้น มีประโยคหลายประโยครวมกัน หากเปลี่ยนเป็น Indirect Speech จะทำได้อย่างไร?

ตอบ : เมื่อข้อความใน Direct Speech นั้น มีประโยคหลายประโยครวมกันอยู่ เช่น บอกเล่ากับปฏิเสธ, คำถามกับคำถาม, หรือคำสั่งกับคำสั่ง หากทำเป็น Indirect Speech (Mixed Type) ให้ทำได้ดังนี้

1)ถ้าประโยค Direct Speech ทั้ง 2 นั้นเป็นบอกเล่ากับปฏิเสธเมื่อเปลี่ยนเป็น Indirect Speech ให้ใช้ and that มาเป็นคำเชื่อมระหว่างประโยคทั้ง 2 เช่น

Direct: Jack said to me, “My bicycle is broken. I can’t ride it.”

แจ๊คพูดกับผมว่า, “รถจักรยานของผมเสีย ผมไม่สามารถขี่ได้”

Indirect : Jack told me that his bicycle was broken and that he couldn’t ride it.

แจ็คบอกผมว่า รถจักรยานของเขาเสียและเขาก็ไม่สามารถขี่ได้

2)ถ้าประโยค Direct Speech ทั้ง 2 เป็นคำถามทั้งคู่ให้ใช้ and if (whether) มาเป็นคำเชื่อมระหว่างประโยคทั้ง 2 เมื่อทำเป็น Indirect Speech เช่น
Direct : My teacher said to me, “Why are you late?” Did you miss the bus?”

ครูของผมพูดกับผมว่า, “ทำไมจึงมาสาย ไม่ทันรถประจำทางหรือ ?”

Indirect: My teacher asked me why I was late and whether I had missed the bus.

ครูของผมถามผมว่าทำไมผมจึงมาสาย ไม่ทันรถประจำทางหรือ

3)ถ้าประโยค Direct Speech เป็นคำสั่งหรือขอร้องทั้ง 2 ประโยค เมื่อทำเป็น Indirect Speech ให้ใช้ and to + กริยาที่สั่ง เป็นคำเชื่อมระหว่างประโยคคำสั่งทั้ง 2 ใน Indirect Speech เช่น

Direct: He said to me, “Sit down. Wait in the waiting-room.”

เขาพูดกับผมว่า, “นั่งลง รออยู่ห้องรับแขกนั่นแหละ”

Indirect: He told me to sit down and to wait in the waiting room.
เขาบอกให้ผมนั่งรอคอยอยู่ที่ห้องรับแขก

Direct: He said to the students, “Sit down. Listen to me.”

เขาพูดกับนักศึกษาว่า, “นั่งลง ฟังฉันนะ”

Indirect: He ordered the students to sit down and to listen to him.

เขาสั่งให้นักเรียนนั่งลงและแล้วก็ฟังเขา