เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง เมื่อประโยค Direct Speech เป็นประโยคต่างชนิดกัน

เมื่อประโยค Direct Speech เป็นประโยคต่างชนิดกัน เช่น ประโยคคำถามกับประโยคบอกเล่า, ประโยคคำสั่งกับประโยคคำถาม, ประโยคบอกเล่ากับประโยคคำสั่งอะไรจำพวกนี้ หากเปลี่ยนเป็น Indirect Speech ให้ทำให้ดังนี้

ก. ประโยคคำถามกับประโยคบอกเล่า เมื่อเปลี่ยนเป็น Indirect Speech ให้ใช้ and said that เป็นคำเชื่อม (เมื่อประโยคหน้าเป็นคำถามประโยคหลังเป็นบอกเล่า) เช่น

Direct : He said to me, “When will you come? I shall be ready at any time.”

เขาพูดกับผมว่า, “เมื่อไรคุณจะมา? ผมพร้อมอยู่เสมอ”

Indirect : He asked me when I should go and said that he would be ready at any time.

เขาถามผมว่าเมื่อไรผมจะไป และพูดต่อไปว่า (ฝ่าย) เขาพร้อมอยู่เสมอ

ถ้าประโยคหน้าเป็นบอกเล่าประโยคหลังเป็นคำถาม ให้ใช้ and asked เป็นคำเชื่อมระหว่างประโยคทั้ง 2 เช่น

Direct : Daeng said to me, “ I shall be ready at any time. When will you go there ?”

แดงพูดกับผมว่า “ผมพร้อมเสมอ เมื่อไรคุณจะไปที่นั่น ?”

Indirect : Daeng told me that he would be ready at any time and asked when I should go there.

แดงบอกผมว่า เขาพร้อมอยู่เสมอ และแล้วก็ถาม (ต่อไปว่า) เมื่อไรผมจะไปที่นั่น (สักที)

ข. ประโยคคำสั่งกับประโยคคำถาม เมื่อเปลี่ยนเป็น Indirect Speech ให้ใช้ and asked มาเป็นคำเชื่อมระหว่างประโยคทั้ง 2 เช่น

Direct : Siri said to Anong, “Be quite. Why are you so noisy ?”

ศิริพูดกับอนงค์ว่า “เงียบ ๆ หน่อย ทำไมเธอจึงเสียงดังนัก ?”

Indirect : Siri told Anong to be quiet and asked why she was so noisy.

ศิริบอกอนงค์ให้เงียบหน่อยพร้อมกับถามว่าทำไมหล่อนจึงเสียงดังนัก

ค. ประโยคบอกเล่ากับประโยคคำสั่ง เมื่อเปลี่ยนเป็น Indirect Speech ให้ใช้ and told + บุคคล + Infinitive เข้ามาเป็นคำเชื่อมระหว่างประโยคทั้ง 2 เช่น

Direct : I said to him, “I am very ill, Go away.”

ผมพูดกับเขาว่า, “ผมป่วยมาก ออกไปห่างๆ (เดี๋ยวจะติดเชื้อ)

Indirect : I said to him that I was very ill and told him to go away.

ผมพูดกับเขาว่า ผมป่วยมาก และก็บอกเขาให้หนีออกห่างๆ

Direct : He said to me, “I am very thirsty. Give me a glass of water.”

เขาพูดกับผมว่า, “ผมกระหายน้ำมาก ให้น้ำผมสักแก้วหน่อย”

Indirect : He said to me that he was very thirsty and told me to give him a glass of water.

เขาพูดกับผมว่าเขากระหายน้ำมาก และได้บอกผมให้น้ำเขาสักแก้ว

อนึ่ง เมื่อต้องการจะเปลี่ยนแปลงประโยคที่ติดต่อกันเป็นเรื่องให้เป็น Indirect Speech จะต้องเติมกริยาที่แสดงตามอาการที่จะพูดตามความเหมาะสม ตัวอย่าง เช่น

Direct : The head-master said to the school-keeper, “Why have you not cut the grass ?

I have told you that it is long and untidy. Get a knife and cut it short.”

Indirect : The head-master asked the school-keeper why he had not cut the grass, he remarked that he had told him that it was long and untidy then he ordered him to get knife, and to cut it short.

ครูใหญ่ได้ถามคนดุแลโรงเรียน (ภารโรง) ว่ ทำไมเขาไม่ตัดหญ้า เขาได้พูดย้ำไปว่า เขาได้บอกแล้วว่า หญ้ามันยาวและรกรุงรัง ดังนั้นเขาจึงได้สั่งให้ภารโรงไปเอามีดตัดหญ้าให้สั้นเสีย