เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison of Adjectives and Adverbs ตอนที่ 4

การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (Superlative)

การเปรียบเทียบคุณศัพท์ขั้นสูงสุด นำมาใช้เปรียบเทียบกับนามที่มีจำนวนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป มีความหมายว่า “ที่สุด” ซึ่งรายละเอียดของการใช้มีดังต่อไปนี้

1)ให้เติม est ที่ท้ายคุณศัพทื และใส่ the ข้างหน้าคุณศัพท์ ขั้นสูงสุดนั้นด้วย เช่น
The Chao Praya is the longest of all rives in Thailand.

เจ้าพระยาเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในบรรดาแม่น้ำทั้งหมดในประเทศทไทย

Samart is the tallest boy in his classroom.

สามารถเป็นเด็กที่สูงที่สุดในชั้นเรียนของเขา

2)เติม the most หน้าคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์ เพื่อให้เป็นขั้นสูงสุดได้ เช่น

She wants to buy the most luxurious car from this company.

หล่อนต้องการซื้อรถที่หรูหรามากที่สุดจากบริษัทแห่งนี้

Apasara is the most beautiful lady in the world.

อาภัสราเป็นสุภาพสตรีที่สวยที่สุดในโลก

He drove his car the most carefully of all drives in the town.

เขาขับรถของเขาด้วยความระมัดระวังมากที่สุดในบรรดาผู้ขับรถในเมืองนี้

3)ใช้คุณศัพท์ขั้นสูงสุดกับคำนามก็ได้ ดังรูปประโยคดังนี้
the most + plural noun

the most + uncountable noun
the fewest + plural noun
the least + uncountable noun

เช่น

I have the most friends in Chiengmai.

ผมมีเพื่อนมากที่สุดในเชียงใหม่

She has the least money on her today.

วันนี้หล่อนมีเงินติดตัวมาน้อยที่สุด

There are the fewest people coming to the fair.

มีประชาชนมาเที่ยวงานน้อยที่สุด

4)ใช้คุณศัพท์ขั้นสูงสุดในรูป one of the + คุณศัพท์ขั้นสูงสุดได้ เช่น

This diamond ring is the one of the most expensive I have ever seen.

แหวน เพรวงนี้เป็นเพชรที่มีราคาแพงมากที่สุดวงหนึ่งที่ผมเคยเห็นมา

His essay is one of the longest submitted for the competition.

เรียงความของเขาเป็นเรียงความที่ยาวที่สุดอันหนึ่งที่จะเสนอเข้าแข่งขัน

5)most ที่นำมาใช้ในความหมายว่า “มาก (=very)” ไม่ต้องใช้ the นำหน้า (แต่อาจใช้ a ได้) เช่น

This is a most valuable coin.

นี้คือเหรียญที่มีค่ามากอันหนึ่ง

Pannee is most helpful.

พรรณีเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นมาก

6)most ถ้านำมาใช้ในความหมายว่า “เป็นส่วนใหญ่, เป็นส่วนมาก” (the majority) ไม่ต้องใช้ the นำหน้า เช่น

Most people want to be rich.

คนส่วนมากต้องการรวย

Most pupils wish having long holidays.

เด็กนักเรียนส่วนมากอยากให้มีวันหยุดนานๆ