เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison of Adjectives and Adverbs ตอนที่ 5

การทำคำคุณศัพท์ขั้นปกติให้เป็นขั้นกว่าและขั้นที่สุด

ถาม : คุณศัพท์ขั้นปกติ เมื่อต้องการให้เป็นขั้นกว่าและขั้นที่สุดจะทำได้อย่างไร ขอให้บอกมาพร้อมทั้งยกตัวอย่างด้วย?

ตอบ : การทำคุณศัพท์ขั้นปกติให้เป็นขั้นกว่าและขั้นที่สุด ให้ทำได้ด้วยการเติมปัจจัยที่ท้ายคุณศัพท์ขั้นปกติตัวนั้นๆดังนี้

a.
เติม er ที่ท้ายคุณศัพท์ขั้นปกติเพื่อให้เป็นขั้นกว่า

b. เติม est ที่ท้ายคุณศัพท์ขั้นปกติเพื่อให้เป็นขั้นสูงสุด ซึ่งมีรายละเอียดในการเติมดังต่อไปนี้

1) คุณศัพท์พยางค์เดียว ถ้าลงท้ายด้วยตัวสะกด 2 ตัว หรือลงท้ายด้วยตัวสะกดตัวเดียว แต่มีสระ 2 ตัว ให้เติม er ในขั้นกว่า และเติม est ในขั้นที่สุด เช่น

Positive
Comparative
Superlative
คำแปล
Tall
Taller
Tallest
สูง
Short
Shorter
Shortest
สั้น, เตี้ย
Small
Smaller
Smallest
เล็ก
Young
Younger
Youngest
หนุ่ม
Old
Older
Oldest
แก่
Long
Longer
Longest
ยาว
Great
Greater
Greatest
ใหญ่
Hard
Harder
Hardest
หนัก
Sweet
Sweeter
Sweetest
หวาน
Etc.
Etc.
Etc.


2) คุณศัพท์พยางค์เดียว ถ้ามีสระตัวเดียวและตัวสะกดตัวเดียวให้ซ้อนพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดเสียก่อน แล้วจึงเติม er ในขั้นกว่า และเติม est ในขั้นที่สุด เช่น

Positive
Comparative
Superlative
คำแปล
Fat
Fatter
Fattest
อ้วน
Thin
Thinner
Thinnest
ผอม
Hot
Hotter
Hottest
ร้อน
Big
Bigger
Biggest
ใหญ่
Sad
Sadder
Saddest
เศร้าใจ
Wet
Wetter
Wettest
เปียก
Etc.
Etc.
Etc.

3) คุณศัพท์พยางค์เดียวหากลงท้ายด้วย e อยู่แล้ว ให้เติมเฉพาะ r ในขั้นกว่า และเติม st ในขั้นที่สุด เช่น

Positive
Comparative
Superlative
คำแปล
Brave
Braver
Bravest
กล้าหาญ
Large
Larger
Largest
ใหญ่
Wise
Wiser
Wisest
ฉลาด
Fine
Finer
Finest
งาม, ดี
True
Truer
Truest
จริง
Ripe
Riper
Ripest
สุก, งอม
Etc.
Etc.
Etc.


4) คุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i เสียก่อนและจึงเติม er ในขั้นกว่า และติม est ในขั้นที่สุด เช่น

Positive
Comparative
Superlative
คำแปล
Happy
Happier
Happiest
มีความสุข
Merry
Merrier
Merriest
ร่าเริง
Dry
Drier
Driest
แห้ง
Sly
Slier
Slies
ขี้โกง
ข้อยกเว้น : shy
Shyer
Shyest
ขี้อาย


5) คุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย y แต่ถ้าหน้า y เป็นสระ ไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i ให้เติม er ให้ขั้นกว่า และติม est ในขั้นสุดได้เลย เช่น

Positive
Comparative
Superlative
คำแปล
Gay
Gayer
Gayest
เก๋, หล่อ
Grey
Greyer
Greyest
เทา, มอม


6) คุณศัพท์ 2 พยางค์ ซึ่งลง้ายด้วย er, re, le, และ ow ให้เติม er ในขันกว่า และเติม est ในขั้นที่สุด เช่น

Positive
Comparative
Superlative
คำแปล
Clever
Cleverer
Cleverest
ฉลาด
Bitter
Bitterer
Bitterest
ขม
Feebele
Feebler
Feeblest
อ่อนแอ
Simple
Simpler
Simplest
ง่าย
Sincere
Sincerer
Sincerest
จริงใจ
Narrow
Narrow
Narrowest
แคบ
Shallow
Shallower
Shallowest
ตื้น
Noble
Nobler
Noblest
มีเกียรติ
Etc.
Etc.
Etc.


7) คุณศัพท์ 2 พยางค์ ที่มีเสียงยสาว ให้เติม more ข้างหน้า เพื่อให้เป็นขั้นกว่า และเติม most เพื่อให้เป็นขั้นที่สุด เช่น

Positive
Comparative
Superlative
คำแปล
Fertile
More Fertile
Most Fertile
อุดมสมบูรณ์
Honest
More Honest
Most Honest
ซื่อสัตย์
Selfish
More Selfish
Most selfish
เห็นแก่ตัว
Fluent
More Fluent
Most Fluent
คล่อง
Useful
More useful
Most useful
มีประโยชน์
Etc.
Etc.
Etc.

8) คุณศัพท์ต่อไปนี้จะเติม er ในขั้นกว่าเติม est ในขั้นที่สุดหรือจะใช้ more เติมข้างหน้าเพื่อให้เป็นขั้นกว่า ใช้ most เติมข้างหน้าเพื่อให้ขั้นที่สุดก็ได้ เลือกเอาตามใจชอบ ได้แก่

Positive
Comparative
Superlative
คำแปล
Cruel
Crueler
More cruel
Cruelest
more cruel
ใจร้าย
Quiet
Quieter
More Quiet
Quietest
Most Quiet
เงียบ
Slender
Slenderer
More slender
Slenderest
Most slender
สะโอดสะอง
Common
Commoner
More common
Commonest
Most common
ธรรมดา
Pleasant
Pleasanter
more pleasant
Pleasantest
Most pleasant
รื่นรมย์

9) คุณศัพท์ตั้งแต่ 3 พยางค์ขึ้นไป ให้เติม more ข้างหน้าในขั้นกว่า เติม most ข้างหน้าในขั้นที่สุด เช่น

Positive
Comparative
Superlative
คำแปล
Difficult
More difficult
Most difficult
ยาก
Diligent
More diligent
Most diligent
ขยัน
Beautiful
More beautiful
Most beautiful
สวย
Dangerous
More dangerous
Most dangerous
มีอันตราย
Familiar
More familiar
Most familiar
คุ้นเคย
Important
More important
Most important
สำคัญ
Intelligent
More intelligent
Most intelligent
มีเชาว์ดี
Suitable
More suitable
Most suitable
เหมาะสม
Wonderful
More wonderful
Most wonderful
แปลกประหลาด
Valuable
More valuable
Most valuable
มีค่า
Etc.
Etc.
Etc.


10) คุณศัพท์ที่มีรูปมาจากริยา จะกี่พยางค์ก็แล้วแต่ ให้ใช้ more เติมข้างหน้าเมื่อต้องการให้เป็นขั้นกว่า ใช้ most เติม เมื่อต้องการให้เป็นขั้นที่สุด เช่น

Positive
Comparative
Superlative
คำแปล
Bored
More bored
Most bored
เบื่อ
Tiring
More tiring
Most tiring
น่าเบื่อ
Tired
More tired
Most tired
เหนื่อย
Interesting
More interesting
Most interesting
น่าสนใจ
Etc.
Etc.
Etc.


11) คุณศัพท์ต่อไปนี้มีรูปเป็น Positive, Comparative, และ Superlative มาโดยกำเนิด ผู้ใดจะเติม er, est หรือจะเติม more, most ไม่ได้ทั้งนั้น (เราควรท่องจำไว้เลย) ได้แก่คำต่อไปนี้

Positive
Comparative
Superlative
คำแปล
Good
Better
Best
ดี
Bad
Worse
Worst
เลว
Much, many
More
Most
มาก
Few
Fewer
Fewest
น้อย
Little
Less
Least
เล็ก, น้อย
Far
Farther, further
Furthest
ไกล