เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison of Adjectives and Adverbs ตอนที่ 3

การเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative)

การเปรียบเทียบคุณศัพท์ขั้นกว่า หมายความถึงการเปรียบเทียบระหว่างคน 2 คน, สิ่ง 2 สิ่ง, พวก 2 พวก, หรือคณะ 2 คณะ โดยใช้รูป….

Comparative + than เช่น

taller than, bigger than, more beautiful than, etc.

รายละเอียดของการนำมาแต่งประโยคมีดังต่อไปนี้

1)เติม er ที่ท้าย Adjective แล้วเชื่อมด้วย than ระหว่างคุณศัพท์ขั้นกว่ากับนามที่นำมาเปรียบเทียบ เช่น

You are taller than I. คุณสูงกว่าผม

She is shorter than you. หล่อนเตี้ยกว่าคุณ

Her house is larger than his. บ้านหล่อนใหญ่กว่าบ้านของเขา

2)คุณศัพท์บางตัว เมื่อนำมาใช้เพื่อแสดงการเปรียบเทียบขั้นกว่าให้เติม more ข้างหน้า เติม than ข้างหลัง เช่น

Pensri is more beautiful than her friend.

เพ็ญศรีสวยกว่าเพื่อนของหล่อน

Her car is more expensive than yours.

รถยนต์ของหล่อนแพงกว่า (รถ) ของคุณ

3)เมื่อต้องการจะเน้นความแตกต่างระหว่างน้อยกว่าและมากกว่าให้ชัดเจนขึ้น ให้เติม a little หน้าคุณศัพท์ขั้นกว่า และเติม much (หรือ very much) หน้าคุณศัพท์ขั้นกว่าตัวนั้นๆ อีกเช่นกัน เช่น

Your homework is a little easier than mine.

การบ้านของคุณง่ายกว่า (การบ้าน) ของผมนิดหน่อย

He is a little taller than I.

เขาสูงกว่าผมนิดหน่อย

Iron is much cheaper than gold.

เหล็กถูกกว่าทองคำมากทีเดียว

Magaret is very much more beautiful than her sister.

มากาเร็ตสวยกว่าน้องสาวขอเธอ (อย่างเห็นได้ชัดเลย)

4)การเปรียบเทียบของสองสิ่ง หรือคนสองคนที่มีข้อความว่า of the two, between the two, หรือ between Jack and Jim, etc. ให้ใช้ “the + คุณศัพท์ขั้นกว่า” เสมอ เช่น

Of the two, John is the taller.

ในระหว่าง 2 คน จอห์นสูงกว่า

Between David and Billy, David is the more friendly.

ในระหว่างเดวิตและบิลลี่ เดวิดเป็นกันเองมากกว่า

I am the cleverer of the two.

ใน 2 คน ผมเป็นคนฉลาดกว่า

Seri is the more industrious of the two boys.

ในบรรดาเด็ก 2 คน เสรีเป็นคนขยันกว่า

5)เมื่อนำคุณศัพท์ขั้นกว่า (Comparative Degree) มาใช้เปรียบเทียบคำนามด้วยกันให้ใช้รูปประโยคดังนี้

more + plural noun + than =…มากกว่า

more + uncountable noun + than =…มากกว่า

fewer + plural noun + than =…น้อยกว่า(ใช้กับนามนับได้)

less + uncountable noun + than =…น้อยกว่า (ใช้กับนามนับไม่ได้)

เช่น
There are more students in this room than in that room.

มีนักศึกษาในห้องนี้มากกว่าในห้องนั้น

There is more rain in July than in May.

ในเดือนกรกฎาคมมีฝนมากกว่าในเดือนพฤษภาคม

I ate fewer mangoes than my sister this mornings.

เมื่อเช้านี้ผมทานมะม่วงน้อยกว่าน้องสาวของผม

There is less traffic at Bangsue than at Yaowarat.

ที่บางซื่อมีการจราจรน้อยกว่าที่เยาวราช

6)คุณศัพท์ (Adjective) ที่เป็นคำมาจากภาษาลาติน เมื่อต้องการเปรียบเทียบขั้นกว่าไม่ต้องเติม er (คงใช้คำเดิม) ส่วน than ใช้ to แทน เช่น

Juniour to อ่อนกว่า

Senior to แก่กว่า

anterior to ก่อนกว่า

posterior to หลังกว่า

prior to ก่อนกว่า, หน้ากว่า

Superior to เหนือกว่า, ยิ่งกว่า

interior to ด้อยกว่า, น้อยกว่า etc. เช่น

I am junior to him. ผมอ่อนกว่าเขา

My wife is senior to me. ภรรยาของผมแก่กว่าผม

That event is posterior to this one.

เหตุการณ์อันนั้นล่ากว่า (เหตุการณ์) อันนี้

His strength is interior to yours.

กำลังของเขาด้อยกว่า (ของ) คุณ

7)เมื่อนำเอาคุณศัพท์ขั้นกว่ามาเปรียบเทียบเกี่ยวกับอายุ, น้ำหนัก, ส่วนสูง เป็นต้น ให้บอกจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่าไว้หน้าคุณศัพท์หรือคำวิเศษณ์ตัวนั้นตลอดไป เช่น

You are two centimeters taller than I.

คุณสูงกว่าผม 2 เซนติเมตร

(อย่าใช้ : You are taller than I two centimeters.)

She is five years younger than I.

หล่อนอ่อนกว่าผม 5 ปี

(อย่าใช้ : She is younger than I five years.)

Suchat ran two meters farther than his friend.

สุชาติว่างได้ไกลกว่าเพื่อนของเขา 2 เมตร

(อย่าใช้ : Suchat ran farther than his friend two meters.)


8)การเปรียบเทียบขั้นกว่าที่มิได้เน้นลงไปว่า กว่าใคร หรือกว่าอะไร เป็นเพียงกล่าวรวมๆกันไปว่า กว่าทุกคน หรือทุกๆสิ่งให้ใช้

Comparative degree + than any other + นามเอกพจน์

เช่น

Bangkok is more populous than any other province in Thailand.

กรุงเทพมีพลเมืองมากกว่าจังหวัดใดๆ ในประเทศไทย

Suthep is cleverer than any other student in the class.

สุเทพเป็นคนฉลาดกว่านักศึกษาคนอื่นๆ ในชั้นเรียน

9)การเปรียบเทียบเพื่อแสดงสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามกัน ซึ่งตรงกับสำนวนไทยว่า ยิ่ง…ยิ่ง…ให้ใช้รูปประโยคดังนี้ the + comparative + subject + verb, + the + comparative + subject + verb เช่น

The more you learn, the wiser you will get.

คุณยิ่งเรียนมากกว่าเท่าไร ก็ยิ่งจะฉลาดมากขึ้นเท่านั้น

The longer she waited, the angrier she become.

ยิ่งเธอคอยนานเท่าไร เธอก็ยิ่งโกรธมากขึ้นเท่านั้น