เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison of Adjectives and Adverbs ตอนที่ 2

2. การเปรียบเทียบเพื่อแสดงความไม่เท่าเทียมกัน มีรูปแบบประโยคดังต่อไปนี้

2.1 not so (หรือ as ก็ได้)….as เป็นตัวเชื่อมตามรูปประโยคดังนี้

…not so + adjective + as…

…not so + adverb + as…

เช่น

His report is not so long as mine.

รายงานของเขาไม่ยาวเท่ากับ (รายงาน) ของผม

He doesn’t drive so fast as he did yesterday.

เขาไม่ขับเร็วเท่าที่เขาขับเมื่อวานนี้

Your house is not so large as my house (หรือ mine).

บ้านของคุณไม่ใหญ่โตเท่ากับบ้านของผม

She can’t speak English so fluently as her friend.

หล่อนไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีเท่ากับเพื่อนของหล่อน

2.2 ใช้ not so + much (many) + (un)countable noun + as เพื่อแสดงความไม่เท่าเทียมได้ ตามรูปประโยคดังนี้
…not so + much + uncountable noun + as…

…not so + many + countable noun + as…

เช่น

I don’t have so much money as you.

ผมไม่มีเงินมากเท่ากับคุณ

Hens don’t have so many legs as buffaloes.

ไก่ไม่มีขามากเท่ากับควาย

There is not so much water in this glass as in that one.

น้ำในแก้วนี้มีไม่มากเท่ากับแก้วนั้น

หมายเหตุ : การเปรียบเทียบเพื่อความไม่เท่าเทียมกันนี้ ในสมัยก่อนนิยมใช้แต่ not so….as เท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นการใช้ถูกแบบแผนของภาษาอย่างเต็มที่ แต่ปัจจุบันนี้นักไวยากรณ์ทั้งหลาย หันมาใช้ not as…as พอๆ กันกับใช้ not so…as ดังนั้นจึงถือว่าใช้ได้ทั้ง 2 แบบ เช่น

I don’t have as much ink as you.
ผมมีน้ำหมึกมากเท่ากับคุณ

This chair is not as big as that one.

เก้าอี้ตัวนี้ไม่ใหญ่เท่าตัวนั้น

He doesn’t speak French as well as you.

เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ดีเท่าคุณเลย