เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison of Adjectives and Adverbs ตอนที่ 1

ถาม : Comparison of Adjective and Adverb คืออะไร? แบ่งออกเป็นกี่ชนิดอะไรบ้าง จงบอกมาให้ละเอียด?

ตอบ : Comparison of Adjective and Adverb หมายถึง “การเปรียบเทียบคุณศัพท์และกริยาวิเศษณ์ที่ไปแสดงคุณภาพของนามหรือขยายกริยา เพื่อจะบอกให้รู้ว่านามและกริยานั้นมีลักษณะดีเด่นเท่าเทียมกันหรือไม่เท่าเทียมกันอย่างไร?” การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ (Comparison of Adjective) แบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ

1. การเปรียบเทียบขั้นปกติ (Positive Degree) เพื่อแสดงความเท่าเทียมกัน, ไม่เท่าเทียมกัน หรื น้อยกว่ากัน และจะใช้รูปเดิมเสมอ เช่น long (ยาว) thin (ผอม) clever (ฉลาด) etc.

2. การเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative Degree) ใช้ระหว่างคนสองคนหรือสิ่งของสองสิ่ง เช่น longer (ยาวกว่า) thinner (ผอมกว่า) Cleverer (ฉลาดกว่า) etc.

3. การเปรียบเทียบขั้นสูงสุดหรือที่สุด (Superlative Degree) เพื่อใช้สำหรับการเปรียบเทียบตั้งแต่ 3 คน หรือ 3 สิ่งขึ้นไป หรืออาจเป็นที่สุดในหมู่, เหล่า, คณะ, พวก เช่น longest (ยาวที่สุด) thinnest (ผอมที่สุด) Cleverest (ฉลาดที่สุด) etc.

การเปรียบเทียบขั้นปกติ (Positive)

การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นปกติ (Positive Degree) ที่ไปแสดงลักษณะของนามนั้น แบ่งออกเป็นชนิดย่อยๆ ได้อีก 2 ชนิด คือ

1) การเปรียบเทียบเพื่อแสดงความเท่าเทียมกัน (Comparison of Equality)

2) การเปรียบเทียบเพื่อแสดงความไม่เท่าเทียมกัน (Comparision of Inequality)

1. การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นปกติ เพื่อแสดงความเท่าเทียมกันมีหลายรูปแบบดังต่อไปนี้

1.1 ใช้ as…as เป็นตัวเชื่อม ตามรูปประโยค ดังนี้

….as + adjective + as….

….as + adverb + as….

เช่น

Your house is as large as mine.

บ้านของคุณใหญ่เท่ากันกับ (บ้าน)ของฉัน

This pencil is as long as that one.

ดินสอแท่งนี้ยาวเท่ากับ (ดินสอ) แท่งนั้น

He speaks English as well as his friend.

เขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีเท่ากับเพื่อนของเขา (พูด)

She drives as carefully as her husband.

หล่อนขับรถด้วยความระมัดระวังเท่ากับสามีของหล่อน

(จะเห็นได้ว่าคำที่อยู่ระหว่าง as….as นั้น ได้แก่ adjective และ adverb เท่านั้น)

1.2 ใช้ as + much(many) + (un)countable noun + as ได้ตามรูปประโยคดังนี้
….as + much + uncountable noun + as….

….as + many + countable noun + as….

เช่น

She has as much money as her friend.

หล่อนมีเงินมากเท่ากับเพื่อนของหล่อน

In Paris I have as many friends as you.

ในกรุงปารีสผมมีเพื่อนมากเท่ากันกับคุณ (มี)

1.3 ใช้ the same + noun + as เป็นคำเชื่อมได้ตามรูปประโยคดังนี้

….the same + noun + as….

เช่น
This bicycle is the same price as that one.

จักรยานคันนี้ราคาเท่ากับคันนั้น

Prathoom is the same age as Ladda.

ประทุมอายุเท่ากันกับลัดดา

อนึ่ง ระหว่าง the same กับ as อาจละนามไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วก็ได้ เช่น

My pen is the same as yours.

ปากกาของผมเหมือนกันกับของคุณ

และเมื่อประธานเป็นพหูพจน์ใช้แต่ the same เท่านั้น (ไม่มี as) เช่น

They are the same height.

พวกเขามีความสูงเท่ากัน

These shirts are the same size.

เสื้อเหล่านี้มีขนาดเดียวกัน

1.4 ใช้ to be + like ซึ่งมีความหมายว่า “เหมือนกัน” เป็นเชิงอุปมาอุปไมยได้ ตามรูปประโยคดังนี้

….to be + like + noun เช่น

I am like my father.

ผมเหมือนกันกับพ่อของผม

Your voice is like Sayan Sanya’s.

เสียงของคุณเหมือนกับเสียงของสายัณห์ สัญญา

1.5 ใช้ to be + alike ซึ่งมีความหมายว่า “เหมือนกัน” คล้ายคลึงกัน” และนิยมใช้เมื่อประธานเป็นพหูพจน์เท่านั้น ตามรูปประโยคดังนี้

….to be + alike

เช่น

Our ideas are alike.

ความคิดของเราตรงกัน

Their opinions are alike.

ความเห็นของเขาคล้ายกัน

1.6 ใช้ to be + similar to ซึ่งมีความหมายว่า “เหมือนกัน, คล้ายกัน” เป็นคำแสดงความเท่าเทียมได้ ตามรูปประโยคดังนี้

….to be + similar to + noun

เช่น

My pencil is similar to yours.

ดินสอของผมเหมือนกันกับของคุณ

Your plan is similar to my plan (or “mine”).

โครงการของคุณเหมือนกับโครงการของผม

หมายเหตุ
: คำว่า the same, similar, และ alike เมื่อประธานเป็นพหูพจน์จะตัดคำนามที่เป็นคำเชื่อมตัวหลังออกเสมอ เช่น

Our shoes are the same.

Our shoes are similar.

Our shoes are alike.

รองเท้าของเราเหมือนกัน

Jim’s rubber and Jane’s are the same.

Jim’s rubber and Jane’s are similar.

Jim’s rubber and Jane’s are alike.

ยางลบของจิมและของเจนเหมือนกัน