เรียนภาษาอังกฤษเรื่อง Collective Noun

Collective Noun
แปลว่า “สมุหนาม” หมายถึง “นามที่เป็นชื่อของหมู่คณะ, ฝูง, พวก, กลุ่ม ปกติแล้ว Collective Noun จะใช้รวมกับ common Noun เสมอทั้งนี้โดยมี of มาคั่นเพื่อเน้นให้ความเป็นหมู่หรือคณะนั้นชัดยิ่งขึ้น ตามสูตรรูปแบบของนามดังนี้

Collective Noun + of + Common Noun
ภาษาไทยแปลวา
A flock
Of
Sheep
แกะฝูงหนึ่ง
A bunch
Of
Flowers
ดอกไม้ช่อหนึ่ง
A herd
Of
Cattle
โคฝูงหนึ่ง
A heap
Of
Stones
หินกองหนึ่ง
A gang
Of
Thieves
ขโมยแก๊งหนึ่ง
A flock
Of
Chickens
ลูกไก่คอกหนึ่ง
A cluster
Of
Stars
ดาวกลุ่มหนึ่ง
A crowd
Of
People
คนหมู่หนึ่ง
A group
Of
Students
นักศึกษากลุ่มหนึ่ง
A tribe
Of
Citizens
พลเมืองเผ่าหนึ่ง

ดังที่กล่าวมาเป็นต้น อย่างไรก็ตาม Collective Noun นอกจากจะเป็นคำวลีผสมด้วย Of แล้ว บางครั้งก็เป็นคำเดียวก็มี ในเมื่อคำหรือศัพท์นั้นมีความหมายแสดงหมวดหมู่ กลุ่มก้อนในตัวของมันเอง ก็จัดเป็น Collective Noun ได้เช่นกัน โดยส่วนมากแล้วจะเป็นคำเหล่านี้

Family
ครอบครัว
Army
กองทัพบก
Team
ทีม,คณะ,ชุด
Class
ชั้น, ชนิด
Jury
คณะลูกขุน
Party
พรรค, คณะ
Fleet
กองเรือ
Government
คณะรัฐบาล
Mob
หมู่คน
Regiment
กรมทหาร
Committee
คณะกรรมการ
Cabinet
คณะรัฐมนตรี
Swarm
ฝูงแมลง
Flock
ฝูงสัตว์

ถาม : Collective Noun ถ้าใช้เป็นประธานในประโยค กริยาของมันจะใช้รูปเอกพจน์ หรือ พหูพจน์ ขอให้อธิบายอย่างชัดแจ้งด้วย?

ตอบ :

Collective Noun ถ้านำมาใช้ทำหน้าที่เป็นประธาน (Subject) ในประโยคจะใช้กริยา (Verb) เป็นเอกพจน์ หรือ พหูพจน์นั้น ก็ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของผู้พูด ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่า

1. ถ้า Collective Noun ตัวนั้นผู้พูดหมายถึงกลุ่มเดียว คณะเดียว หรือ ทั้งกลุ่ม ทั้งคณะนั้นเป็นหน่วยเดียว ไม่ได้แยกเป็นรายคนอะไรอย่างนี้ กริยาต้องใช้รูปเอกพจน์ (Singular Verb)
2. ถ้า Collective Noun ตัวนั้น ผู้พูดหมายถึง เป็นรายตัว รายบุคคล (individual) โดยแยกแยะออกไปว่าต่างคนก็ ต่างกระทำการเช่นนี้ กริยาต้องใช้รูปพหูพจน์ (Plural Verb) ยกตัวอย่างเช่น
A flock of sheep is worth one million bath.

แกะฝูงหนึ่งมีราคาหนึ่งล้านบาท

(ใช้กริยาเป็นเอกพจน์ คือ is เพราะหมายถึงแกะทั้งฝูง ไม่ได้แยกเป็นรายตัว)

A flock of sheep are standing under the tree.

แกะฝูงหนึ่ง (ต่างก็) กำลังยืนอยู่ใต้ต้นไม้

(ใช้กริยาเป็นพหูพจน์คือ are เพราะหมายถึงแกะเป็นรายตัวในฝูงต่างก็กำลังยืน)

ลองมาดูประโยคตัวอย่างอีกสักประโยคสองประโยคกัน เช่น

The government is trying a new measure.

คณะรัฐบาลกำลังลองใช้มาตรการอันใหม่

(ใช้กริยาเป็นเอกพจน์คือ is เพราะหมายถึงทั้งคณะรวมเป็นหน่วยเดียวไม่ได้แยกเป็นรายบุคคล)

The government have discussed the flood of Bangkok for three hours.

คณะรัฐบาล (ต่างคนก็) ได้อภิปรายเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพฯ เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

(ใช้กริยาเป็นพหูพจน์คือ have เพราะหมายถึงแต่ละคนในคณะก็ได้อภิปรายกันเป็นเวลานาน ภาพแห่งความนึกคิดเรามักจะนึกถึงว่าต่างคนก็ต่างพูดกันอย่างหน้าดำคร่ำเครียดว่าจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมอย่างไรดี จึงมีความหมายเป็นพหูพจน์) อย่างนี้เป็นต้น เข้าใจน่ะจ๊ะ เรื่องของ Collective Noun เนี่ยไม่ยากเลย อ่านแล้วน่าจะเข้าใจแจ่มแจ้งได้ไม่ยาก..สู้ๆ