แบบฝึกหัด เรื่องนาม

จงบอกว่า นามที่พิมพ์ด้วยตัวหนาในประโยคต่อไปนี้ เป็นนามชนิดไหน? และนำมาใช้ทำหน้าที่เป็นอะไรในประโยค?

1. The elephant can pull the wood in the forest.

2. I like Mr. William, the carpenter very much.

3. Sorrow is not wanted by anybody.

4. Somchit lives at Paknam but works in Bangkok.

5. A gang of thieves were arrested last night.

6. My shoes were made of leather.

7. Death comes to all men.

8. To sleep is necessary for health.

9. Marisa likes reading after dinner.

10. The rich must help the poor.

11. I don’t know what to say about this matter.

12. What he is doing now is difficult for us to know.

13. There is a swimming-pool in his school.

14. My parents named me Henry.

15. Robert, come and see us tomorrow.

16. This is the lady’s handbag which is very dear.

17. The football match for today is very interesting.

18. He died a sad death.

19. They ran a lively race.

20. The sun having set, the farmers walked home.

เฉลยแบบฝึกหัด

1. Elephant เป็น Common Noun ทำหน้าที่เป็น Subject ของ can, pull ส่วน wood เป็น Material Noun ทำหน้าที่เป็น Object ของกริยา pull

2. Carpenter เป็น Common Noun ทำหน้าที่เป็นนามซ้อนของ Mr. William (Noun in Apposition)

3. Sorrow เป็น Abstract Noun ทำหน้าที่เป็น Subject ของกริยา is not wanted

4. Somchit และ Bangkok เป็น Proper Noun ด้วยกันทั้งคู่ แต่ Somchit เป็น Subject ของกริยา lives ส่วน Bangkok เป็น Object ของบุรพบท in

5. A gang of thieves เป็น Collective Noun ทำหน้าที่เป็น Subject ของกริยา were arrested

6. Leather เป็น Material Noun ทำหน้าที่เป็น Object ของ of

7. Death เป็น Abstract Noun ทำหน้าที่เป็น Subject ของ comes

8. To sleep เป็น Verbal Noun (นามีรูปมาจากคำกริยา) จัดเข้าใน Abstract Noun ทำหน้าที่เป็น Subject ของกริยา is

9. Reading เป็น Verbal Noun (นามมีรูปมาจากคำกริยา) จัดเข้าใน Abstract Noun ทำหน้าที่เป็น Object ของกริยา likes

10. Rich และ poor เป็น (คุณศัพท์นำมาใช้อย่างนาม) เป็น Common Noun ตัวแรกเป็น Subject ตัวหลังเป็น Object

11. What to say เป็นนามวลี ทำหน้าที่เป็น Object ของ know

12. What he is doing now เป็น Noun Clause (นามานุประโยค) ทำหน้าที่เป็น Subject ของ is

13. Swimming-pool เป็นนามผสม (Compound Noun) ทำหน้าที่เป็นส่วนสมบูรณ์ของกริยา is

14. Henry เป็น Proper Noun ทำหน้าที่เป็น Objective Complement ขยาย me ให้เนื้อความของกริยา named สมบูรณ์ขึ้น

15. Robert เป็น Proper Noun ทำหน้าที่เป็นนามเรียกขาน (An Address)

16. Lady’s เป็น Common Noun ทำหน้าที่เป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของกับ handbag (Possessive)

17. Football เป็น Common Noun ทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ขยายนามด้วยกันเอง คือ match ที่อยู่ข้างหลัง

18. Death เป็น Abstract Noun ทำหน้าที่เป็นตัว Cognate Object (คือเป็นกรรมที่มีลักษณะและความหมายเดียวกันกับกริยาที่อยู่ข้างหน้า) ของ died

19. Race เป็น Abstract Noun ทำหน้าที่เป็น Cognate Object ของกริยา ran

20. Sun เป็น Common Noun ทำหน้าที่เป็นประธานอิสระของกลุ่มคำที่เป็นส่วนของกริยาวลี คือ having set